EYE pro mladé podnikatele | EkonTech.cz


EYE pro mladé podnikatele

Ekonom / kariéra / byznys
15. 12. 2013 - 14:29

Program Erasmus pro mladé podnikatele (Erasmus for Young Entrepreneurs, EYE) je program Evropské komise, který pomáhá začínajícím podnikatelům získat znalosti a dovednosti potřebné k rozjezdu a současně k úspěšnému provozování malého podniku. V rámci tohoto programu mají podnikatelé možnost se setkat a učit se od úspěšných a zkušených podnikatelů v zahraničí.

Nejde o Erasmus v rámci Programu celoživotního učení

Klasický Erasmus, který většina z tuzemských studentů zná, spadá pod Program celoživotního učení (je jedním z jeho subprogramů) řízený Generálním ředitelstvím pro vzdělání a kulturu (Directorate-General for Education and Culture) oproti tomu Erasmus pro začínající podnikatele je samostatný program řízený Generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl (Directorate-General for Enterprise and Industry).

Blíže nás s tímto projektem seznámí manažer projektu Jakub Škába z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

V čem spočívá Vaše pomoc?

Podpora mladých podnikatelů je jednou z našich základních priorit. Jakožto odezvu na neustále klesající počty nových podnikatelů jsme v tomto roce rozjeli projekt nazvaný Young Business – Svou cestou, www.svou-cestou.cz, jehož účelem je všestranná podpora právě podnikání mladých. Erasmus pro mladé začínající podnikatele, o kterém konkrétně bude řeč, je jedním z jeho důležitých stavebních prvků.

Od počátku února tohoto roku je celý proces zapojení se do programu Erasmus pro mladé v ČR, pro nové žadatele, daleko jednodušší. V České republice totiž vznikla 3 nová kontaktní místa, která poskytují zájemcům přímou podporu tak říkajíc „na místě“. Pozici nejvýznamnějšího kontaktního místa z hlediska celkové velikosti finančních prostředků pro podporu začínajících podnikatelů získala AMSP ČR. Díky této skutečnosti budou mít v následujících 2 letech zhruba dvě desítky začínajících podnikatelů možnost nabýt nových zkušeností od hostitelských podnikatelů, kteří provozují malé a střední podniky v jiných zemích Evropy.

Pro koho je program určen a co je podmínkou pro vstup do programu?

Program EYE je obecně určen všem lidem bez rozdílu, nicméně pro zapojení se do něj musí dotyčný disponovat svým vlastním podnikatelským záměrem – buď začít podnikat chce, anebo již dokonce svůj vlastní business rozjel (jeho zkušenosti s vedením vlastního podniku však nejsou delší než 36 měsíců). Tito lidé mají možnost zažádat si o grant na financování jejich pobytu v zahraničí prostřednictvím aplikace na internetových stránkách www.erasmus-entrepreneurs.eu, přičemž musí srozumitelně prezentovat důvody, proč se programu chtějí zúčastnit, předložit kompletní podnikatelský záměr a svůj životopis. Jedinými limitujícími faktory jsou: věkové omezení – optimálně 18+ a trvalý pobyt v některé ze zemí EU28. Měsíční výše příspěvku se pak liší podle cílové destinace a pohybuje se od 530 do 1.100 EUR. Do zahraničí je možné vyjet na minimálně jeden měsíc a horní hranicí délky pobytu je půl roku.

Jaká je šance, že zájemce grant získá?

Šance je doposud poměrně velká. Stále disponujeme grantovými finančními prostředky, neváhejte a hlaste se :) O úspěchu žádosti v této chvíli rozhoduje pouze kvalita předloženého business plánu a skutečná motivace začít s podnikáním.

Které země jsou mezi tuzemskými zájemci nejoblíbenější?

Destinace jsou různorodé. Obecně však lze říci, že poptávka směřuje převážně do západních vyspělých ekonomik.

Máte poznatky, o které podniky se žadatelé nejvíce zajímají?

Je nesmírně důležité si uvědomit, že v případě programu EYE se nejedná o zprostředkování klasických vnitropodnikových stáží, ale jde čistě o vzájemný B2B vztah mladého začínajícího podnikatele s podnikatelem hostitelským, zkušeným. Nejde tady ani tak o to, do jaké firmy náš začínající podnikatel jede, jako spíše o to, ke komu jede - ke kterému konkrétnímu, zkušenému, úspěšnému podnikateli - mentorovi.

Jak dlouho již program existuje a kdo ho financuje?

V současné době probíhá v Evropě 5. cyklus, program tedy běží již pátým rokem. Předpokládáme, že budeme během dvou let schopni vyslat zhruba dvě desítky začínajících podnikatelů „na zkušenou“ do zahraničí. Program je financován Evropskou komisí, konkrétně se jedná o opatření financované Generálním ředitelstvím pro podniky a průmysl.

Najdete na závěr z praxe nějakou zajímavou perličku?

Takovou nečekanou zajímavostí je, že prvním naším schváleným podnikatelem, kterého jsme vyslali na zkušenou do Belgie, byl Ital žijící dlouhodobě v ČR. Čeští mladí podnikatelé, styďte se!!! :))) Netrpělivě čekáme i na vaše zajímavé podnikatelské záměry.