Matematika s chutí aneb když podnikatelé suplují roli státu | EkonTech.cz


Matematika s chutí aneb když podnikatelé suplují roli státu

Názor / matematika s chutí Frolík Linet
6. 11. 2012 - 8:37

Neměli jste a stále nemáte rádi ve škole matematiku? A víte proč? Nejspíš proto, že jste neprošli jako malé děti správnou výukou matematiky. Proto se skupina podnikatelů rozhodla, že bude reagovat na negativní postoje českých žáků k matematice a přišla s projektem Matematika s chutí. Tento projekt ukazuje státu, jak by měla vypadat výuka matematiky zajímavou formou.

Protože nás projekt Matematika s chutí zaujal, zeptali jsme se na několik otázek Simony Weidnerové, členky týmu Matamatiky s chutí. Sami si vytvořte názor, zda školství funguje tak, jak má? Proč se na jedné straně vyhodí miliardy na projekt Okno nebo Sport a na druhé straně podnikatelé sbírají peníze, aby financovali takto zajímavý projekt..

 

Kde se vzal nápad vytvořit projekt Matematika s chutí?

Nápad se nezrodil ze dne na den. Téměř rok o něm diskutovali tři pánové, shodou okolností absolventi Střední školy elektrotechnické v Ječné ulici a dnes významné osobnosti: Zbyněk Frolík, Petr Matějů a Daniel Münich.  Nakonec to byl Zbyněk Frolík, ředitel společnosti LINET, podnikatel roku 2003 a manažer roku 2010, kdo projekt umožnil odstartovat. 

Inicioval jej v době, kdy byla v Česku prezentována studie firmy McKinsey. Ta ukázala, že výsledků českých žáků v matematice se ve srovnání se světem již řadu let rapidně zhoršují. Pan Frolík dospěl k názoru, že nelze čekat, až se problému chopí stát a začal společně s dalšími podnikateli dávat dohromady prostředky na projekt, který by ukázal, že lze změnit zatím velmi negativní postoje mladých lidí k matematice a oborům, které se opírají o matematické poznatky. Pokud se ovšem změní styl výuky matematiky.

 

Čím si myslíte, že je způsoben dnešní odpor studentů k matematice?

Postoje českých žáků k tomuto předmětu jsou dnes doložitelné řadou mezinárodních výzkumů.  Výzkumy ukazují, že za špatné výsledky českých dětí v matematice může nejen strach z předmětu, ale i metoda výuky na školách založená spíše na drilu než na snaze matematické zákonitosti objevovat a poznatky  aplikovat na známé situace. Děti prostě mají k matematice odpor a ve škole se učí se strachem, že dostanu špatnou známku. Ovšem ve chvíli, kdy mají po písemce nebo zkoušení, rádi zapomenou, co se naučili. Výzkumy dokládají, že české děti baví matematika nejméně ve srovnání se školáky jiných zemí OECD. O strachu z matematiky svědčí i to, že na předmět se vysloveně těší jen necelá čtyři procenta žáků. Průměr zemí OECD je osm procent.  Talent a obliba matematiky se podle odborníků vytrácí během školní docházky a hlavně přechodem z prvního na druhý stupeň.

 

Jaké výsledky si od projektu slibujete?

Iniciativa Matematika s chutí, do níž je ve školním roce 2012/2013 zapojeno 100 učitelů ze 13 krajů se 119 třídami a 2320 žáky, je svým způsobem pilotním projektem, který by měl ukázat, na jakém základě by měla být postavena účinná strategie zvyšování matematické gramotnosti české populace a růstu zájmu o matematiku, který je základem změny postojů k technickým oborům. Cílem projektu je poukázat na důležitost matematického vzdělávání a vytvořit platformu jednotlivců i organizací, kterým není výuka matematiky lhostejná a kteří chtějí nějakým způsobem přispět k jejímu zlepšení. Ukázalo se, že takových jednotlivců a organizací není v České republice málo. Na výzvu k podpoře matematiky okamžitě reagovala řada podnikatelů, spolupracujeme s Českou studentskou unií, jednáme také o spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Fórem průmyslu a vysokých škol.

 

Jak prostřednictvím projektu chcete zvyšovat zájem o matematiku?

Podpora projektu je realizována ve více rovinách, podle toho, na jakou cílovou skupinu míříme. Jednou cílovou skupinou jsou rodiče a druhou jsou samozřejmě samotní žáci základních škol. Kromě toho, že je do výuky zapojeno 2320 žáků, jejichž učitelé si budou vyměňovat zkušenosti z uskutečňování výukových projektů, chceme působit i na další žáky a rodiče.  Pro ně je důležitá popularizace technického a matematického vzdělání prostřednictvím životních příběhů významných osobností. Popularizace jejich příběhů zvýší povědomí mladých lidí o významu matematického vzdělání, které je bude provádět celým profesním a osobním životem. Bude provedena anketa mezi úspěšnými podnikateli a manažery, která poskytne informace o významu matematického a technického vzdělání pro jejich úspěšnost v profesním a ekonomickém životě. Kampaň podpořily osobnosti z řady oborů jako Eduard Kučera (AVAST), Michaela Erbenová (IMF), Cyril Höschl (Psychiatrické centrum Praha), Karel Oliva (Ústav pro jazyk český), Jan Pirk (IKEM), Kateřina Neumannová (olympijská vítězka v běhu na lyžích), Petra Mašínová (New World Resources N.V.) plzeňský biskup František Radkovský, Ondřej Landa (Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství), Omar Koleilat (Crestyl) a mnozí další. Jejich hlasy  dokazují, že matematika hraje důležitou roli nejen v technických oborech, ale i v medicíně, lingvistice, umění a společenských vědách.

 

Učí dnešní učitelé matematiku hůře než v předchozích letech?

Osobně si myslím, že záleží na konkrétním pedagogovi. Dnes se spíše problém stal aktuálním proto, že máme srovnání se světem. Při koordinaci projektu komunikuji se všemi 100 učiteli a jejich nadšení a pozitivní přístup mne utvrzuje v tom, že je potřeba ukazovat příklady dobré praxe a pomáhat těm, kteří chtějí pro děti udělat třeba něco navíc. V projektu máme vynikající odborníky, kteří budou poskytovat podporu a zpětnou vazbu přihlášeným učitelům matematiky, kteří chtějí u dětí rozvinout dovednosti experimentovat s matematikou a matematickými objekty, klást si otázky a hledat na ně odpovědi.

Projekt chce přesvědčit o tom, že cesta k lepšímu vyučování a učení matematiky vede v první řadě přes zvyšování motivace žáků, ale ne přes “uplácení” žáků odměnami, pochvalami. Spíše jde o to nabídnout žákům aktivity spojené s matematikou, které děti zaujmou a při kterých zakusí uspokojení z intelektuální činnosti.

 

Jak by měl vypadat moderní učitel matematiky?

To by mělo mimochodem vyplynout z projektu.  Rozhodně by měl být méně autoritativní, méně věřit tomu, že naučit znamená prostě přenést informaci z učitele na žáka, měl by více s žáky komunikovat a nechat je „objevovat“ i věci dávno objevené. I proto, abychom našli odpověď na tuto otázku, provádíme analýzy výkonu českých žáků v mezinárodních výzkumech a hledáme odpověď na otázku, co je příčinou jejich zhoršení. Analýzy úloh z výzkumu pro 1. stupeň ZŠ například ukázaly, že žáci ve 4. ročníku nemají osvojeny některé poznatky, které by mohly při řešení úloh uplatnit (například se dosud nesetkali s pojmem zlomku, neumějí počítat obsahy rovinných útvarů a podobně). Z žákovských odpovědí je ovšem také zřejmé, že neznalost těchto poznatků a postupů nejsou žáci schopni překonat samostatnou úvahou. Neschopnost českých žáků nad matematickým problémem samostatně přemýšlet se pak projevuje mimo veškerou pochybnost v úlohách, které jsou přímo založeny na úvaze, tedy nevedou na aplikaci vzorečku či jednoduchého postupu. Čeští žáci nemají návyk a odvahu pouštět se do problémů, u kterých nevidí na první pohled zřejmý způsob řešení..

 

Jaké máte na projekt odezvy?

Máme pozitivní odezvy firem, které se rozhodly pro působení na podvědomí rodičů a dětí umístěním loga Matematika na své výrobky například rodinná Biopekárna Zemanka má logo matematiky na pekařských výrobcích. Kamiony HOPI již jezdí napříč ČR s logem Matematika s chutí. Obracejí se na nás firmy se zájmem o  prokliky webů Matematika s chutí, hlásí se nám i dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat školám zapojeným do projektu například přednáškovou činností na školách, nabízí exkurze škol, aby děti věděly, v jakých oborech využijí matematiku. Zaregistrovali jsme také zvýšený zájem o propagaci projektu nákupem triček s logem Matematika s chutí. Obracejí se na nás také organizace i jednotlivci s nabídkou různorodých nápaditých pomůcek k matematickému vzdělávání. i mnoho těch, kteří se chtějí podělit o své názory na závažnost kvalitní matematické výuky a nabízejí pomoc.

 

Z čeho je projekt financován?

Projekt je financován vícezdrojově, ale zatím pouze ze soukromých zdrojů firem a nadací. Finanční prostředky doposud poskytl Zbyněk Frolík ze společnosti LINET,  Nadační fond AVAST, New World Resources N.V. a další individuální dárci.

Firmy ale nabízejí i nepřímou finanční podporu (poskytnutí zasedacích místností pro setkání s učiteli, reklamních a propagačních předmětů na semináře s učiteli – bloky, tužky).

Organizace ale i nakupují trika s logem matematiky svým zaměstnancům s tím, že výdělek z prodeje triček je doplňkovým zdrojem příjmů projektu. Nyní jednáme s firmami, aby na triku bylo logo matematiky i firmy, která trika zakoupila na vánoční večírek.

 

Kdo by se chtěl o projektu dozvědět více, nebo ho podpořit, jen do toho: www.matematikaschuti.info