Přivyděláváte si při škole? A víte, jaké druhy smluv můžete se zaměstnavatelem uzavřít? | EkonTech.cz


Přivyděláváte si při škole? A víte, jaké druhy smluv můžete se zaměstnavatelem uzavřít?

Ekonom
26. 2. 2014 - 10:54

Již dlouhou dobu ze všech stran slýcháme, že bez praxe a zkušeností získá čerstvý absolvent vysoké školy práci na trhu jen velmi těžko. Možností, jak zkušenosti při studiu nasbírat, je mnoho – od brigád, stáží, trainee programů až po částečné pracovní úvazky. Jaké možnosti ale studenti mají při uzavírání smluv se zaměstnavatelem? Jaké jsou jejich podmínky a případné (ne)výhody?

Přinášíme vám základní přehled pracovních smluv a dohod, který vám pomůže se lépe zorientovat.

Pracovněprávní vztahy jsou všeobecně zakládány za účelem výkonu závislé práce, kterou zaměstnanec vykonává v pracovní době, v prostorách zaměstnavatele nebo jiném dohodnutém místě, jménem zaměstnavatele, na jeho pokyny, náklady a jeho odpovědnost. Tato činnost musí být vykonána osobně a jako její protiplnění přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna za provedenou práci.

Základním právním předpisem, který upravuje podobu pracovněprávních vztahů, je Zákoník práce, který rozeznává tyto typy smluv mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem:

 1. Pracovní smlouva
 2. Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ)
 3. Dohoda o provedení práce (dále jen DPP)

Zákoník práce dává přednost uzavírání pracovních smluv, nicméně pro příležitostné, jednorázové brigády nebo za účelem splnění pouze určitého úkolu či prací, které mají spíše krátkodobý charakter, je možné uzavřít dohody o pracích konané mimo pracovní poměr.

Společným znakem pracovní smlouvy, DPP i DPČ je fakt, že musejí být uzavřeny písemně. Pro dohody je typická flexibilita, proto v nich lze (při dodržení dále popsaných pravidel) sjednat téměř cokoli. U jednoho zaměstnavatele je možné mít uzavřenou současně pracovní smlouvu, DPČ i DPP, každá musí být ale sepsána pro jiný druh práce.

Za práci přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, při práci na DPČ či DPP odměna. Výše mzdy může být součástí pracovní smlouvy, případně může být určena mzdovým výměrem. Odměna musí být vždy jednoznačně určena v dohodě.

Zaměstnavatel má při skončení zaměstnání povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list. V něm se uvádí údaje o zaměstnání, zda šlo o pracovní poměr nebo jednu z dohod a dobu jejich trvání, druh vykonávané práce, nejvyšší dosažená kvalifikace, odpracovaná doba, v případě provádění srážek ze mzdy informace i o nich, údaje pro důchodové pojištění.

Daň z příjmu pro studenty (růžové prohlášení)

Daň z příjmu se platí ze všech zmíněných dokumentů, tedy jak z pracovní smlouvy, tak z DPČ i DPP nehledě na výši odměny, mzdy nebo platu.

Studenti si mohou k základní slevě na poplatníka uplatnit i slevu na dani na studenta. K uplatnění slevy na studenta je třeba doložit potvrzení o studiu a podepsat prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (růžové prohlášení). Slevu na dani na studenta lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Slevu si může uplatnit ten student, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělávání až do dovršení věku 28 let. Pokud prohlášení u zaměstnavatele nepodepíšete, můžete si uplatnit slevu na dani při ročním zúčtování, které za studenta může provést zaměstnavatel, nebo sami podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pracovní smlouva

 • Musí být uzavřena písemně.
 • Může být uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Pokud není doba výslovně sjednaná, považuje se smlouva za smlouvu na dobu neurčitou.
 • Každá uzavíraná pracovní smlouva musí obsahovat tři náležitosti: druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce.
 • Můžeme sjednat zkušební dobu v délce 3 měsíců (u vedoucích pracovníků až 6 měsíců), délka zkušební doby však nesmí přesáhnout polovinu délky trvání pracovního poměru a musí být sjednána nejpozději v den nástupu do práce.
 • Je nutné stanovit rozvržení pracovní doby, podle kterého se řídí náhrady mzdy při dočasné nepřítomnosti (například dovolená, nemoc).
 • Smlouvu je možné sjednat na jakýkoliv úvazek, maximálně však na 40 hodin týdně.
 • Zaměstnanci musí být přidělována práce v rozsahu týdenní pracovní doby stanovené v pracovní smlouvě.
 • Zaměstnavatel i zaměstnanec odvádí ze mzdy zdravotní i sociální pojištění.
 • Zaměstnanec má nárok na dovolenou.
 • Zaměstnanec má nárok na příplatky za práci přesčas, práci v noci, i ve svátky.
 • Pracovní poměr může být rozvázán dohodou smluvních stran, případně jednostrannou písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně, písemným zrušením ve zkušební době nebo okamžitým zrušením, a to za podmínek stanovených zákoníkem práce.
 • Standardní výpovědní lhůta je stejná pro obě smluvní strany a činí 2 měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Dohoda o pracovní činnosti

 • Může být uzavřena na dobu určitou či neurčitou.
 • Není možné sjednat zkušební dobu.
 • DPČ můžeme uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin. Tento průměr se posuzuje za celou dobu platnosti DPČ, nejdéle však za 52 týdnů, tedy 1 rok.
 • Výpovědní doba je 15 dní od doručení druhé straně a je možné ukončit dohodu s nebo bez uvedení důvodu.
 • Při příjmu z dohody vyšším než 2 500 Kč v kalendářním měsíci vzniká nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Nevzniká nárok na dovolenou, pokud to není v dohodě vysloveně sjednané.

Dohoda o provedení práce

 • Musí být uzavřena na dobu určitou.
 • Není možné sjednat zkušební dobu.
 • Maximální počet odpracovaných hodin je 300 hodin za kalendářní rok (leden až prosinec) u jednoho zaměstnavatele.
 • Ukončení je možné dohodou obou stran případně výpovědí za podmínek sjednaných v dohodě.
 • Nevzniká nárok na dovolenou, pokud to není v dohodě vysloveně sjednané.

Článek vznikl ve spolupráci se společností PwC