Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Veronikou Vorobljevovou | EkonTech.cz


Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Veronikou Vorobljevovou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:26

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Veronika Vorobljevová

Společnost: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická – doktorské studium

Studijní program: Ekonomika a management

Obor: Podniková ekonomika a management

Forma: kombinovaná

Doba od dokončení studia: 2016 – doposud               

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Při studiu jsem se pohybovala v lepším průměru. Svoji pozornost jsem směřovala k účetnictví, podnikové ekonomice a také k firemní kultuře. Bakalářské studium jsem studovala prezenčně a navazující již v kombinované formě při Trainee programu ve VZP ČR. Poté jsem začala pracovat na HPP ve VZP ČR.  Nyní studuji doktorské studium na ZČU. Jsem ve druhém ročníku. Ke standardním studijním povinnostem, vedle zkouškových povinností, patří pedagogická činnost, publikační činnost a zahraniční konference. Výhodou je, že v tomto smyslu mám od zaměstnavatele podporu. Velkým přínosem doktorského studia kromě vzdělávání je i nový okruh přátel z oboru, se kterými mohu konzultovat problematiku.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Angličtinu jsem měla od střední školy. Ale mým hlavním jazykem byla němčina. Angličtina je však světovým jazykem s využitím jak při vzdělávání, tak v profesní činnosti. Vzhledem ke studiím na doktorském studiu je angličtina nezbytná.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Mým oborem jsou finance a tímto směrem jsem se chtěla orientovat od počátku studia. Ve VZP ČR pracuji ve Finančním odboru, a to konkrétně v Oddělení finančního plánu a rozpočtu, takže ano, mé předpoklady ze školy byly naplněny. Vždy jsem chtěla mít pracovní pozici, kde teoretické znalosti budu moci převádět do praxe. Navíc s dostatečným prostorem pro kreativitu, což mi VZP ČR umožnila.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Již jsem tušila, že se budu spíše orientovat na zaměstnanecký poměr. Přece jenom zkušenosti v tomto oboru se dají nejlépe získat především v takových centrálních institucích, jakou je VZP ČR.  

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem absolvovala stáž na ČSSZ, která mi velice pomohla při psaní diplomové práce. Dále jsem vykonávala stáž u Raiffeisenbank a.s., City Tower na úseku Treasury. Stáž byla zaměřena na řízení likvidity, řízení měnového a kurzového rizika a Sales. V kombinaií se studiem je to samozřejmě vždy náročnější. 

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

V době studia jsem již nastoupila do VZP ČR. Samozřejmě jsem se o mzdové podmínky zajímala, ale nebyly prioritou. Spíš šlo o výzvu uspět v takové instituci.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Pravdou je, že jsem nejdříve prostudovala webové stránky současného zaměstnavatele a pak jsem jej elektronicky oslovila.  

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Určitou zkušenost jsem již měla s institucí ČSSZ, kam jsem orientovala jak bakalářskou, tak diplomovou práci v rámci vysokoškolského studia. 

VZP ČR byla první volba. Informace vesměs pramenily z webových stránek.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Určitě bych zmínila Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni. Přínosné bylo navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

 

1) Jistota, stabilita vs.                                        2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                           2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.             2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.                 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Z jižních Čech do Prahy, ale s touto eventualitou jsem počítala již během studia VŠ. Jak jsem již uvedla, některé pozice v centrálních úřadech, kam směřovala má ambice, jsou spojeny s prací v hlavním městě.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím kolem 20 minut. Nejde úplně měřit čas do práce, jde také o to, jak moc vás konkrétní práce naplňuje. Samozřejmě i dojíždění do práce má své hranice. I to je svým způsobem ekonomická veličina. Ještě únosná doba dle mého je 1h 30 min.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Zahraničním stážím bych se nebránila. V rámci doktorského studia se účastním konferencí, zatím tuzemských, ale čekají mě i zahraniční. Takže to vnímám jako dobrou průpravu.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      20 %   

Pověst a image firmy           20 %

Pracovní náplň       35 %

Lidé a kultura ve firmě        25 %

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Obecné vize VZP ČR jsou diskutovány v různých formách. Ať je to formou firemních tiskovin, nebo prací s lidskými zdroji při poradách či setkáních s vedením společnosti.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Dynamičnost, Loajalita, Odpovědnost a spolehlivost, Profesionalita, Spolupráce

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura ve VZP ČR je průběžně kultivována, a to již od okamžiku samotného nástupu nového zaměstnance. Je to odkazem na historii organizace, její prestiž ve společnosti a zdůraznění priority kvalitních vztahů mezi zaměstnanci. V tomto smyslu jsou lidé ve firmě odkazováni na aplikované standardy a kodex chování apod.  

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Řídím se mottem: „Nelituji ničeho, co jsem udělala. Lituji pouze toho, co jsem neudělala, když jsem měla šanci.“