Agile je způsobem, jak udržet krok s dynamickým trhem | EkonTech.cz


Agile je způsobem, jak udržet krok s dynamickým trhem

Rozhovory / Home Credit / agile
7. 5. 2020 - 9:46

Jistě jste už někdy slyšeli termín agile. Co se ale pod tímto slovem anglického původu skrývá? A jak je možné nový typ projektového řízení implementovat do firemní sféry? Na tyto otázky nám odpověděl Tomáš Pondělík, Business Transformation Head ve skupině Home Credit.

Co je agile? Proč se Home Credit rozhodl zavést agile metodiku?

Firmy společně s rostoucí mírou firemní digitalizace a s přechodem na tzv. “mobile first“ model, přetváří také své vnitřní fungování, aby udržely tempo s trhem a požadavky zákazníků. Agilní přístup umožňuje zrychlit jednotlivé fáze procesu díky například eliminaci nadbytečných předávek mezi jednotlivými oddělením a jejich pracovníky. A agile přístup se promítá třeba i do fungování firemní kultury. Například mobilní aplikace by neměly sloužit jen k tomu, aby obsloužily našeho zákazníka a měly několik základních funkcionalit, ale měly by nám dát hlavně možnost reagovat na to, co uživatelé chtějí. Agilní přístup se nedívá jen na byznysovou hodnotu, která je dodávána prostřednictvím produktu nebo služby, ale také na uživatelskou hodnotu, což je pro nás v Home Creditu velmi důležité.

Jak byste charakterizoval agile ve vaší společnosti?

Vytvořili jsme týmy z lidí napříč firemními odděleními („cross-functional teams“), které fungují jako opravdový celek. Celý tým tak pracuje na požadavcích trhu komplexně. U nás například lze dobře vidět, že se tento přístup přesouvá ze své původní kolébky, tedy softwarového vývoje, i do takových odvětví jako je marketing nebo HR. Jednotliví členové týmů nabírají znalosti i z jiných odvětvových specializací a stávají se tak důležitým článkem celého týmu, který dodá řešení end-to-end. Naši kolegové pracující v tomto režimu skutečně chápou hodnotu, kterou našim zákazníkům dodávají prostřednictvím jednotlivých produktů. Impulzem k přechodu do agile byla tedy změna fungování trhu.

Nasazovali jste agile postupně po jednotlivých odděleních/týmech nebo plošně?

Home Credit má 4 základní hodnoty agile přístupu – být podnikavý, zaměřený na výsledky, inovativní a fér. Naši kolegové jsou proaktivní a dokáží si lépe zorganizovat pracovní aktivity a čas na nich strávených. Jednou z dalších charakteristik agile je totiž prioritizace podle hodnoty, kterou člověk dodává. Snažíme se tedy motivovat naše kolegy k inovativnímu přístupu, pomoci jim najít ten nejlepší způsob, jakým vytvořit určitou hodnotu v co nejkratším čase, která ale současně přinese hledaný výsledek. Musíme být připraveni na rychlé změny, které jsou v dnešním byznysu nevyhnutelné.

V které první zemi přešel Home Credit do agile podoby?

Každá země, ve které Home Credit působí, přechází do nové podoby postupně. Jednou z prvních byla Indonésie, kde v roce 2017 vznikl první agilní tým zodpovědný za mobilní aplikaci. V následujícím roce se pak restrukturalizovaly i další týmy a zapojili jsme do celého procesu i tzv. scrum mastery(někdy také team facilitator), kteří jednotlivým týmům pomáhají k dosažení cílů – pomáhají zlepšit komunikaci uvnitř i vně týmu a snaží se omezit dopad vnějších negativních vlivů na fungování týmu. . V roce 2019 vznikla skupina „agilních šampionů“, kteří si vyměňují zkušenosti z agile fungování v různých odděleních a provádí osvětu tohoto způsobu fungování napříč celou společností. Na začátku letošního roku pak došlo k významné restrukturalizaci v celé firemní organizaci a klasické rozložení na jednotlivá oddělení není tím hlavním parametrem. Agilní týmy jsou tedy organizovány hlavně podle hodnot, ne nutně podle oddělení.

V kterých zemích už agile v Home Credit funguje? Kde jsou nejdál?

Každá země v Home Credit skupině má možnost řešit přechod na agilní fungování individuálně, protože si plně uvědomujeme, že kulturní a společenské odlišnosti jsou významné. Na základě našich zkušeností z celého světa jsme sestavili určitou metodiku, která pomáhá jednotlivým trhům implementovat agile přístup a tato vodítka dále upravujeme podle nových poznatků. Home Credit totiž vytvořil systém mezinárodního sdílení agilního know-how. Pokud se podívám na konkrétní příklad využití agile přístupu v českém prostředí, je třeba zmínit naši mobilní aplikaci, při jejímž vývoji tým využíval aktivní zpětnou vazbu přímo od našich klientů, tedy jejích uživatelů. Byla aktivně propagována její beta verze, která sloužila jako základ finální podoby.

Na jakou největší výzvu jste narazili v průběhu implementace?

Z naší zkušenosti napříč všemi zeměmi, ve kterých působíme, bych zmínil především obavu lidí ze změn, z přechodu do neznámého. Není neobvyklé, že jsou zaměstnanci zpočátku nedůvěřiví k agile, protože třeba přesně nevědí, co to obnáší a jak bude vypadat jejich každodenní fungování v novém režimu. Právě proto je důležitá osvěta tohoto tématu a postupné představení celého konceptu. Firmy by neměly očekávat, že představí agile a ze dne na den, bez jakékoli přípravy, do něj i přejdou. Museli jsme tedy vypracovat systém přednášek a školení, který všechny seznámí s agile a transparentně představí tuto koncepci.

Jak jste na změnu připravili zaměstnance/techniku/systémy?

Věnovali jsme se, a stále se věnujeme, důkladnému školení našich kolegů a zlepšení konkrétních postupů v rámci agile. Postupujeme v menších vlnách a zaměřujeme se hlavně na kvalitu celého přechodu. Vždy vybereme několik týmů, které mají největší potenciál k snadnému přechodu na agile a s nimi dále pracujeme. Na jejich příkladu potom snáze ukážeme možnosti agile v konkrétní zemi – souží tedy jako „ukázkový vzorek“. Co se týká systémů, zavedli jsme tzv. mikrosystémy a dali jsme týmům možnost využít těch nástrojů, které jejich aktivitám a cílům vyhovují nejvíce.

Proč by se firmy měly vydat cestou agile? Pro koho je vhodná? Pro všechny?

Pokud chce firma udržet tempo s dynamickým trhem, měla by uvažovat o digitalizaci a přechodu právě na agile. Pro udržení zákazníků je důležité reagovat na rostoucí uživatelská očekávání. Tato očekávání se významně změnila v souvislosti s rozvojem chytrých telefonů a vstupem rozličných start-upů na trh. Dá se říct, že agile je vhodný pro téměř jakoukoli firmu a i z pohledu zaměstnanců se není čeho bát. Agile je metoda, která lidi rozvíjí a dává jim možnost využít jejich potenciál naplno. A právě i proto jsme rádi, že jsou v našem týmu proaktivní kolegové, kteří vítají změnu a nebojí se nových přístupů.

Tomáš Pondělík
Specialista na digitalizaci a agile, s bohatými zkušenostmi ze zahraničí. V současné době působí ve společnosti Home Credit jako Business Transformation Head pro oblast Asie. Je velkým propagátorem transformace na nové byznysové modely.