BIM představuje změnu myšlení, nejen nástroj | EkonTech.cz


BIM představuje změnu myšlení, nejen nástroj

Rozhovory / BIM / STRABAG
22. 5. 2020 - 17:36

3D modely staveb jsou dnes ve stavebnictví nezbytností. Co dalšího se však skrývá za zkratkou BIM? To nám objasnil Lukáš Kutil, který v koncernu STRABAG působí jako BIM koordinátor a je tedy tím nejpovolanějším odborníkem na toto téma.

Jak byste laikovi přiblížil pojem BIM (Building Information Modelling/Management)?

Metoda BIM umožňuje využít možnosti, které nám dávají digitální technologie, v průběhu celého života stavby. Celý životní cyklus stavby (od zadání, přes tvorbu projektu, realizaci až po správu) stojí na velkém množství dat, která se obvykle nachází na různých úložištích a v různých formátech. BIM se snaží tato data centralizovat za pomoci tvorby počítačového modelu stavby, ke kterému jednotliví účastníci procesu postupně doplňují potřebné informace. Obrazně to lze přirovnat k věšáku na oblečení – na model stavby se postupně zavěšují informace o rozměrech, materiálech, financích atd.

V čem spočívají hlavní výhody tohoto konceptu?

Už z podstaty metody BIM je evidentní, že největším benefitem jsou centralizace a také standardizace všeho potřebného na jednom místě. Nejde však jen o tvrdá data, ale i o komunikaci – u každé části modelu je totiž možné velmi dobře komunikovat s dalšími zainteresovanými osobami.

BIM využívá společné datové prostředí při zapojení kombinace různých softwarů, máme tedy tzv. jeden zdroj pravdy a eliminujeme zdvojování dat. Přenos modelu z kanceláře na stavbu je otázkou několika málo okamžiků a díky využití rozšířené reality, digitalizaci a operativnímu řešení neplánovaných situací, zefektivňujeme jednotlivé procesy výstavby. BIM pomáhá řešit management stavby komplexně, včetně výpočtu doby trvání dodávek, zamezení kolizím (časovým, materiálovým, technickým) a celkově snížením míry chybovosti.

BIM také poskytuje samotným stavbyvedoucím příležitost k rychlému propojení plánů s realitou. Mnohdy se totiž stane, že se teoretické řešení 100 % neslučuje s realitou a v takové situaci musel stavbyvedoucí dříve spoléhat na několik různých zdrojů dat. S BIM je jeho úloha snazší, protože má všechny potřebné informace po ruce a může okamžitě – “live”, komunikovat s kolegy z kanceláře a celou situaci vyřešit. 

Jaké softwarové nástroje se využívají v rámci BIM?

Je důležité uvědomit si, že BIM není metodou na klíč, kterou by si firma koupila a začala ji používat podle určitého manuálu. STRABAG využívá široké portfolio různých softwarů a díky tomu můžeme vytvořit model přesně na míru danému projektu a najít tu nejoptimálnější podobu BIM pro individuální projekt. 

Mou úlohou BIM koordinátora v rámci koncernu STRABAG je právě například zkoušet na pilotních projektech jednotlivé procesy, pro co konkrétně jsou nejvhodnější a jakou formou je lze využít do budoucna. Díky určité kategorizaci využití jednotlivých nástrojů napříč všemi zeměmi, kde naše společnost působí, pak můžeme s mými kolegy jednoduše vytvářet “manuály” pro konkrétní typy staveb.

Je možné takto projektovat nejen stavby, ale i jejich bezprostřední okolí (např. krajinářské práce apod.)?

Ano, v rámci dopravního stavitelství je dokonce přímo nezbytné zaznamenat širší souvislosti okolí – od stávající dopravy, ochranných pásem až po logistiku. Problematika územního plánování, urbanistické koncepce a vlastnických práv je jednou ze složek, které se v rámci konceptu BIM také řeší a které tento systém bude brát v potaz ve stále větší míře s tím, jak se bude postupně dále inovovat.

Je možné BIM propojit s virtuální realitou (VR)?

Pro pozemní stavitelství byl rok 2019 přelomový právě v souvislosti s AR/VR. Dodavatelé řešení pro VR se výrazně soustředili právě na tento segment a budovy je tak možné procházet, a dokonce vidět díky virtuální realitě budoucí podobu konkrétní stavby. Odhaduji, že do 2-3 let bude možné například zpřesnit polohu a orientaci, právě díky pomoci speciálních brýlí/helmy/tabletu. Rozšířenou realitu sami testujeme a osobně věřím, že to je cesta, kterou se vydat.

Virtuální realita však není pouze líbivým krokem ke zvýšení nadšení investora. Celý model dokážeme dostat z kanceláře i na samotnou stavbu, například do ruky stavbyvedoucímu, nebo do kabiny bagru či buldozeru. Tam se upravená data nahrají a stroj díky tomu má potřebné informace, které by jinak pro jeho řidiče (pokud není zběhlý v IT) byly těžko srozumitelné. Dochází tak k určité míře automatizace, kdy se radlice sama nastaví do určité výšky a významně tak usnadní svému operátorovi práci. 

V jaké míře STRABAG využívá BIM v tuto chvíli? Jaké stavby společnost STRABAG již realizovala pomocí BIM?

STRABAG využívá širokou škálu nástrojů a technologií, které spadají do systému BIM a například díky dronům a 3D modelům všech našich staveb postupně navyšujeme míru využití BIM. V rámci pilotních projektů pak jednotlivé technologie propojujeme a tvoříme ucelenější BIM rozhraní.

Pozemní stavitelství je oborem, kde se BIM aktivně používá ve velké míře, pokud se ale podíváme do silniční sféry, je například obchvat Zápy u Brandýsa nad Labem jedním z nejkomplexnějších projektů, který je řešen pomocí tohoto nástroje.

V jakém časovém horizontu očekáváte plnohodnotné zavedení BIM do české praxe?

Reálným se jeví časový horizont 5-10 let. Je však třeba brát v potaz komplexnost celého systému a nutnost změnit procesy nejen v průmyslové sféře, ale také v okruhu investorů. Ti by měli začít zadávat projekty skrz BIM. Na úrovni státní správy pak bude důležité standardizované zavedení metody BIM, kdy bude nezbytná aktivní spolupráce především Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, vlády a dalších zúčastněných složek.

Jak je na tom BIM systém v ČR v porovnání se zahraničním? 

Česká republika je na tom díky vládou schválené koncepci zavedení metody BIM dobře a s postupným vytvářením zákonného rámce se celá situace bude ještě výrazněji zlepšovat. Významnou měrou přispívá agentura ČAS (Česká agentura pro standardizaci) anebo třeba organizace czBIM (Odborná Rada Pro Bim), které pomáhají standardizovat BIM na státní úrovni. Pokud neztratíme tempo, které jsme nasadili, neztratíme krok s evropskými lídry, kterými jsou v této sféře Německo, Rakousko a skandinávské země.

Vzděláváte své stávající zaměstnance v oblasti BIM, aby měli snadnější přechod z „2D do 3D” prostředí? A pomáháte připravovat na tento model i generaci dnešních studentů?

Ano, našim kolegům postupně představujeme ty nástroje, které obstály v pilotních projektech, a školíme je, aby byli schopni využít všechny funkce naplno a uvést tak inovace z teorie do praxe co nejpřesněji.

Vzdělávání se však netýká jen našich stávajících zaměstnanců. STRABAG aktivně spolupracuje i se středními a vysokými školami, a to především v rámci odborných přednášek, které na jednotlivých školách pořádáme. 

Naší snahou je mimo jiné právě ukázat široké společnosti, že stavebnictví je oborem, který právě teď prochází významným přerodem, plným úžasných inovací. Ti, které náš obor nadchne, pak mají možnost být přímo u vývoje a implementace nových postupů, a to díky trainee programu, který v našem koncernu již mnoho let funguje.

Lukáš Kutil
Vystudoval Geodézii a kartografii na fakultě stavební ČVUT. Během své kariéry působil také ve Švédsku a Kanadě. Je členem Odborné rady pro BIM v České republice.