Daniel Beneš: Energetika prožívá revoluci, ale o budoucnost Skupiny ČEZ nemám obavy | EkonTech.cz


Daniel Beneš: Energetika prožívá revoluci, ale o budoucnost Skupiny ČEZ nemám obavy

Technik / čez / Daniel Beneš
5. 1. 2016 - 18:23

V čem energetická revoluce spočívá? Jak je na tom energetický gigant v porovnání s konkurencí? S Danielem Benešem, generálním ředitelem společnosti ČEZ, o energetice, její budoucnosti a perspektivnosti pracovního uplatnění v oboru.

Pane Beneši, co pro Vás osobně znamená energetika?

Pro mne osobně je energetika koníčkem a prací, která mě baví a dává mi smysl. Už proto, že energetika je oborem, na jehož existenci je naše civilizace závislá. Bez energie bychom v dnešním světě nemohli skoro nic. Energetika je zároveň disciplínou, která se neustále vyvíjí, vyžaduje moderní technologie, nové přístupy a myšlení. Je to zkrátka neuvěřitelně dynamické odvětví.

Co se děje v současné energetice?

Energetici dnes mluví téměř o revoluci. Je to tak - před několika lety začala masivní podpora obnovitelných zdrojů energie, která zcela změnila trh. Změnila ceny energie a také optiku, jíž se na energetiku dnes díváme.

Jakou revoluci myslíte?

Tradiční energetika je spojená s velkými elektrárnami, z nichž se energie přepravuje na velké vzdálenosti až ke koncovému zákazníkovi. Budoucnost energetiky je ale jinde. Směřuje k decentralizaci výroby elektřiny. Budeme ji spíše produkovat v menších jednotkách na více místech. Někteří lidé si ji budou vyrábět sami a stanou se vlastně výrobci i spotřebiteli zároveň. Stačí, když si představíte ČEZ – pro mnohé by dřív asociací naší společnosti byla některá z velkých elektráren. Dnes je ČEZ daleko pestřejší firmou, která nejenže provozuje řadu malých zdrojů, buduje obnovitelné zdroje energie, stará se o zákazníky, vedle elektřiny nabízí i plyn a vlastně všechny služby spojené s nutností řešit energetické potřeby domácností i měst a firem, ale také společností, která investuje do rozvoje moderních technologií, jako jsou třeba bateriové systémy ukládání energie anebo rozvoj elektromobility.

Jaké faktory vlastně ovlivňují směřování energetiky nejvíce?

V první řadě jsou to politická rozhodnutí. A to nemyslím rozhodnutí přijímaná tady u nás v České republice, ale rozhodnutí, k nimž se zavazuje celá Evropská unie. Příkladem je předsevzetí Německa, které udává trendy v Evropě o směřování k zelené energii. Kromě politiky má obrovský vliv technologický rozvoj. Díky němu se celý obor doslova mění před očima. Řada technologií se zlevňuje, objevují se nová řešení, o kterých se nám před pár lety ani nezdálo. To vše se pak promítá i do toho, co chtějí naši zákazníci, i toho, co jim můžeme nabídnout.

FIRMY SE BUDOU MUSET PŘIZPŮSOBIT

Ovlivní probíhající změny Skupinu ČEZ?

Výše zmíněné faktory samozřejmě mají vliv na největší energetické hráče a my nejsme výjimkou. Není to ale tak, že bychom čekali až na to, co se stane. ČEZ je a musí být moderní firmou, která se rychle přizpůsobuje. Pro to, že se nám daří energetickou revoluci zvládat, hovoří např. fakt, že jsme jednou z deseti největších energetik v Evropě, a mezi touto první desítkou jsme přitom nejméně zadluženou energetickou firmou. To je dobré vysvědčení.

Co přesně firma dělá, aby byla nadále úspěšná?

Vyvíjíme se a pracujeme na sobě. Už před časem jsme aktualizovali svoji strategii, kterou teď plníme. Jedním z konkrétních kroků je teď právě aktuální definování dvou hlavních oblastí našeho byznysu a tomu odpovídající přizpůsobení principů řízení. Vzniklé týmy Provoz a Rozvoj mají za cíl jednak co nejlépe obsluhovat tu tradiční část našich činností jako je třeba těžba či výroba elektřiny, a zároveň veškerou podpůrnou činnost včetně financí, IT, personalistiky a podobně, ale zároveň rozvíjet tu část podnikání, která staví na nové, nebo lépe decentralizované  energetice, obnovitelných zdrojích, vyhledávání nových příležitostí. Zkrátka měníme modely fungování tak, aby odpovídaly moderní energetice. Klíčové je přitom pro nás to, za co jsme zodpovědní: pro Českou republiku je ČEZ jedním z pilířů energetické bezpečnosti. Pro české občany pak jednou z největších firem, kde je právě stát akcionářem a z níž jde tedy většina příjmů do státní pokladny. Pro české zákazníky pak firmou, která jim přináší co nejkvalitnější služby. Kvůli těmto nárokům svoji práci děláme a kvůli nim se měníme.

Zmínil jste rozvojový tým a vyhledávání nových příležitostí. Jaké máte na mysli?

Již nyní prakticky testujeme nové technologie, abychom s nimi nabírali co nejvíce zkušeností. Účastníme se například projektu Evropské unie s názvem Grid4EU (Sítě pro EU), v němž je vedle nás i šest dalších evropských energetik. My máme „Smart region Vrchlabí“, kde testujeme mimo jiné automatizaci sítě nízkého a vysokého napětí. Cílem je zefektivnit řízení sítě a zvýšit její spolehlivost. Jednání s partnery ze Švédska, Německa či Francie jsou pro nás taktéž velmi přínosná. Do oblasti chytrých sítí chceme hodně investovat, nastane v ní velký boom. V letošním roce jsme vstoupili do německé firmy Sonnenbatterie, což je světová jednička ve výrobě bateriových systémů skladování energie pro domácnosti a firmy. Lidé, kteří si energii budou sami vyrábět, ji také budou chtít uchovávat, aby zvýšili svou nezávislost. I když to zní paradoxně, i tam pro nás existují možnosti, jak jim k této nezávislosti pomoci. Někteří lidé či společnosti budou toto řešení vyžadovat, my budeme muset být schopni jim ho nabídnout. V tom je ta příležitost. Velký potenciál cítím v oblasti elektromobility. Je to jedna z mnoha příležitostí, které na trh přinášení revoluční změny, o kterých jsme mluvili. My je musíme včas zaznamenat a využít.

Znamená to, že se Skupina ČEZ začne orientovat výhradně na moderní energetiku a opustí tu tradiční?

V žádném případě. My musíme zůstat lídry v tradiční energetice, ale zároveň se spolupodílet na utváření té moderní. Tradiční centralizovaná energetika je nezastupitelným zdrojem našich příjmů, které potřebujeme k investicím do budoucího růstu. Tradiční a moderní energetika musí mít v naší firmě stejnou váhu.

SCHOPNÍ LIDÉ UPLATNĚNÍ A BUDOUCNOST NAJDOU

Jaké jsou u Vás možnosti zaměstnání?

Máme zkušený tým a ty nejlepší odborníky na trhu, ale potřebujeme další schopné a cílevědomé mladé lidi. Jsme společností, která jim může mnoho nabídnout. A nejsou to jen odpovídající plat a atraktivní benefity, ale podle mne i to, anebo především to, že se člověk dostane k zajímavým projektům. Právě v možnosti naplno realizovat kariérní ambice a ve smysluplnosti práce vidím naše největší výhody jako zaměstnavatele. Změny, o kterých jsme si povídali, to ještě umocňují. Budeme v centru přeměny evropské energetiky především díky moderním technologiím a našim zaměstnancům se otvírá možnost být u toho. Pokládám to za extrémně zajímavé.

Koho přesně hledáte?

Nejvíce se u nás uplatní absolventi technických oborů. Nicméně hledáme talentované lidi i na mnoho dalších netechnických pozic. Například co se distribuce elektrické energie týče, nastává zde generační obměna, která půjde ruku v ruce s potřebou měnit energetické sítě. Je to extrémně důležitá oblast naší činnosti, protože dodává potřebnou elektřinu až k lidem. ČEZ teď potřebujeme mladé schopné lidi, kteří se nebojí přemýšlet inovativně a chtějí vylepšovat stávající projekty i vymýšlet jiné v souladu s požadavky trhu.

Už jsme hovořili o budoucnosti, ale jak je na tom Skupina ČEZ dnes?

Nebojím se říci, že dobře. Obor našeho podnikání sice podstupuje rapidní změny a všem energetickým firmám klesají zisky, ale my jsme na tom ještě relativně dobře. Jak jsem říkal, patříme stále mezi deset největších energetických firem v Evropě a chceme tam zůstat. Na nastalou situaci rychle reagujeme, přizpůsobujeme se, zatraktivňujeme naše služby a produkty. Expandujeme s rozmyslem, investujeme do moderních technologií a majetkově vstupujeme do firem s obrovskou perspektivou. O budoucnost Skupiny ČEZ nemám obavy.

Nevidíte to až moc růžově?

Nemyslím si. Jsem optimista, vidím před námi sice veliké a ne lehké výzvy, nikoli však fatální problémy. Věřím v tuto firmu a její zaměstnance. Vidím, že se i při své velikosti umíme a chceme učit dělat některé věci nově.

Jak jste se Vy sám vlastně dostal na svoji dnešní pozici?

Na gymnáziu mě bavila matematika, proto jsem se aktivně zapojoval například do matematických olympiád. Líbilo se mi, jak je vše logické. Studium techniky pro mě proto byla jasná volba. Po střední škole jsem nastoupil na Strojní fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Po škole jsem v obchodě začínal vlastně od píky. Nejdřív jsem byl referentem, ale postupně jsem začínal jednat s většími teplárnami a elektrárnami, což mi dodalo hodně zkušeností. Jako obchodní ředitel firmy TCHAS jsem se pak naučil vést větší tým lidí a začal se velmi dobře orientovat mezi klíčovými společnostmi a organizacemi. Do Skupiny ČEZ jsem pak nastoupil v roce 2004.

Jaký jste ve volném čase?

Zní to možná jako klišé, ale baví mě moje práce. Nicméně život samozřejmě není jen zaměstnání. Ve volném čase se snažím věnovat rodině. Relaxuji rád v přírodě, mám rád české hory. No a čtu historické knihy. Baví mě zejména ty o starověku.

Daniel Beneš

Ing. Daniel Beneš, MBA vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské -Technické university v Ostravě a Brno Business School Nottingham Trent University. 

V letech 1993 - 1997 působil jako vedoucí odbytu ve společnosti BOHEMIACOAL, poté jako ředitel společnosti HEDVIGA GROUP. V letech 2000 až 2004 byl ředitelem závodu TCHAS, předního importéra a obchodníka s palivy v České republice.

Od roku 2004 nastoupil do pozice ředitele úseku Nákup společnosti ČEZ, a. s. Od roku 2006 zastával pozici ředitele Divize Správa. Od května 2006 byl místopředsedou představenstva. Od září 2011 je předsedou představenstva. Zároveň zastupuje ČEZ, a. s., v orgánech ovládaných společností.

Je úřadujícím viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky a držitelem prestižního ocenění Manažer roku 2014.