Diverzitu vnímáme jako pozitivní hodnotu a silnou stránku každého z nás | EkonTech.cz


Diverzitu vnímáme jako pozitivní hodnotu a silnou stránku každého z nás

Ostatní / KB / diverzita
8. 1. 2021 - 7:00

Komerční banka patří mezi společnosti, které již delší dobu aktivně přispívají k řešení celospolečenských témat. Letos v říjnu se navíc připojila ke zlatým signatářům Charty diverzity, kteří vidí dlouhodobý úspěch podnikání v lidech, a především v jejich schopnostech a kompetencích. Tímto krokem KB znovu potvrdila své jednání a celkový postoj coby odpovědného a vstřícného zaměstnavatele.

9. října 2020 proběhl v rámci akce „Den diverzity II“, pořádané platformou Byznys pro společnost*, slavnostní akt podpisu Charty diverzity, kterého se za Komerční banku zhostil Ctirad Lolek, výkonný ředitel Lidských zdrojů. Evropská Charta diverzity je projekt zastřešený Evropskou komisí, který probíhá ve více než 20 zemích. V roce 2020 slaví svůj již 10. ročník. V České republice, kde je Charta uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí, se k ní připojilo více než osmdesát firem napříč ekonomickými sektory. Klíčové čtyři pojmy, které Chartou rezonují, jsou diverzita, inkluze, flexibilita a solidarita. Signatáři Charty se svým podpisem zavazují k důslednému uplatňování jejích principů v rámci své celkové strategie. To představuje například utváření a rozvoj takové firemní kultury a pracovního prostředí, ve kterém se každý může co nejlépe realizovat, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický původ, národnost, náboženství, věk, sexuální orientaci, zdravotní stav nebo světový názor. 

Na téma diverzita a rovné příležitosti v KB jsme si popovídali s Klárou Loudovou, jejíž pozice nese oficiální název Chief Culture & Conduct Officer.

Kláro, jak v Komerční bance vnímáte téma „diverzity“, kterému se už nějakou dobu dostává velké pozornosti?

Diverzita pro nás není jen aktuální trend, který brzy odezní. Považujeme ji za jeden ze základních principů spravedlivého fungování celé společnosti a bereme ji také jako standard pro veškeré naše jednání. Je pro nás velmi důležité, aby se naši zaměstnanci cítili respektováni, měli možnost projevovat své názory, mohli se profesně i osobně rozvíjet – zkrátka aby se u nás cítili dobře a byli spokojeni. Jsme velká společnost, jeden velký tým, pro nějž je různorodost naprosto typická. A právě díky odlišnosti a jedinečnosti každého zaměstnance je jeho přínos nezaměnitelný a nezastupitelný. Každý máme různé zkušenosti a názory, jiný způsob uvažování, přístup a postoj k určitým věcem. Tím vším se můžeme společně motivovat, vzdělávat i inspirovat. Snažíme se proto vytvářet diverzifikované týmy. V Komerčce se tak potkáte s odborníky z různých oblastí, třeba i ze start-upů a známých technologických firem. Najdete mezi námi zahraniční kolegy ze zemí SG Skupiny, studenty, kteří u nás získávají své první pracovní zkušenosti, i ty, kdo v KB jako spokojení a zkušení zaměstnanci působí již řadu let anebo se k nám po několika letech znovu vrátili. Rozdílnost jednoduše vnímáme jako pozitivní hodnotu a silnou stránku každého z nás.

Jsou i další principy či zásady, které zohledňujete při rozhodování a v celkovém fungování KB?

Další důležité zásady, které jako zaměstnavatel dodržujeme, jsou princip rovných příležitostí a zákaz jakékoli diskriminace. Tyto zásady jsou zakotveny v základních dokumentech KB, např. v Etickém kodexu, Pracovním řádu nebo v Principech odměňování.  Zaměstnanci jsou přijímáni na základě svých zkušeností a kompetencí, stejný přístup platí i v případě interní mobility. Je tedy rozhodující, aby očekávání od pracovní pozice a náplň práce byly v souladu se znalostmi, kompetencemi a očekáváním každého jednotlivého uchazeče.

Jaké aktivity či kroky podnikáte na podporu principu rovných příležitostí v KB?

Zavádíme a uplatňujeme pouze taková HR pravidla, která zajišťují férovost v náboru, v přístupu ke vzdělání, v kariérním růstu a rovněž při hodnocení a odměňování. Snažíme se rozvíjet firemní kulturu postavenou jak na našich třech strategických pilířích: rozvoj, vstřícnost a odpovědnost, tak i na dalších klíčových hodnotách, jakými jsou týmový duch a zaujetí. 

Nezapomínáme na zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené. Posíláme jim náš interní magazín Journal, aby měli stále přehled o tom, co nového se u nás děje. V případě oboustranného zájmu a potřeby nastavujeme spolupráci i v průběhu trvání dovolené. A po jejím ukončení pomáháme s opětovným začleněním do pracovního procesu, třeba prostřednictvím kratších úvazků, možnosti práce z domova či flexibilní pracovní doby, pokud to typ práce dovolí.

V kontaktu zůstáváme i se zaměstnanci, kteří odchází do důchodu. Jejich dlouholetých znalostí a zkušeností si velmi vážíme a případně se na ně obracíme s možností občasné práce za účelem pokrytí dočasně zvýšené potřeby kapacit některých odborných činností nebo také pro zaučování nováčků.

Speciální pozornost věnujeme také hendikepovaným uchazečům, zejména pak procesu náboru a integrace. Mezi nejčastější pozice, které u nás zastávají, patří Bankovní poradce nebo Poradce pro hypoteční úvěry.  Za svůj přístup jsme získali ocenění v soutěži Stejná šance – zaměstnavatel 2018 a také uznání v soutěži Zaměstnavatel bez bariér.  

Mohla byste ukázat na konkrétních příkladech, jak si KB vede v oblasti rovných příležitostí?

Jak se nám daří naplňovat naše snahy v oblasti rovných příležitostí i dalších souvisejících oblastech, pravidelně sledujeme pomocí různých ukazatelů. Ráda bych třeba zmínila podíl žen a mužů na manažerských pozicích, který v roce 2019 dosahoval hodnot: 48 % ženy a 52 % muži. Což nepovažujeme za špatná čísla. Z čeho máme obzvlášť radost v letošním roce, je jmenování Jitky Haubové jako historicky první ženy do představenstva KB.

Komerční banka je součástí mezinárodní bankovní skupiny Société Générale. Jak se k diverzitě staví Skupina SG? 

Diverzita patří mezi strategické priority Société Générale a má tak podporu i napříč celou Skupinou. SG se již v roce 2004 zavázala k politice rozmanitosti a inkluze a začlenila ji mezi své prioritní cíle pevně ukotvené v celkové strategii. Každoročně se také účastní několika akcí zaměřených na téma inkluze. Jedná se například o mentorské programy pro ženy, které jim napomáhají v oblasti kariérního rozvoje, integrační programy pro mladé lidi a další.