Michal Klíč o startu kariéry v Havel & Partners | EkonTech.cz


Michal Klíč o startu kariéry v Havel & Partners

Rozhovory / Havel&partners / rozhovory
13. 5. 2023 - 8:39

Michal Klíč - Advokátní koncipient v Havel & Partners

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Své studijní výsledky považuji za spíše dobré. Přípravě na jednotlivé zkoušky jsem pravidelně věnoval potřebný čas, abych zkoušku zvládl na první pokus. To se mi pokaždé podařilo, i když ne vždy to bylo s výsledkem A.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Angličtinu ovládám obstojně. Jsem schopný se bez problému dorozumět a zvládám i zpracovat písemný výstup. Anglicky jsem se naučil především ve škole, z médií, či z komunikace s cizinci.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval? 

Už od nástupu na fakultu jsem věděl, že se chci věnovat právu, konkrétně advokacii, a ani během studia jsem neměl žádné pochybnosti o svém budoucím směřování. Pracovat v oboru se mi nakonec i splnilo. Advokacie je perspektivní obor, ve kterém se navíc neustále můžete dál rozvíjet. 

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Pozici advokátního koncipienta nejde vykonávat jinak než v zaměstnaneckém poměru. Nicméně i v následném výkonu advokacie považuji za lepší možnost spolupráci v širším týmu. U nás v kanceláři je velkou výhodou, že se v rámci týmu můžeme neustále učit od seniornějších kolegů, a rychleji se tak profesně zdokonalovat. 

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Od konce třetího ročníku pracuji v advokátní kanceláři. Studium práv jde s prací zkombinovat poměrně dobře, pokud je člověk schopen si efektivně zorganizovat čas a účast v seminářích. Práci při studiu na právnické fakultě přitom považuji za nezbytnou nutnost pro lepší pochopení práva včetně jeho reálného fungování v praxi.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Hrubá nástupní částka se dle mého očekávání pohybovala okolo průměrné mzdy. Částku jsem odvozoval podle lokálních (brněnských) poměrů a od toho, že se jedná o juniorní pozici.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

První kontakt s HAVEL & PARTNERS jsem navázal na distanční výuce, kterou kancelář pořádala. Rovnou jsem tak měl možnost navázat komunikaci s budoucími kolegy. Komunikovat s firmou přes sociální sítě může být rovněž možnost především pro prvotní kontakt, nicméně osobní kontakt na výuce, veletrzích, pohovorech apod. považuji za vhodnější pro obě strany. 

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Před nástupem do současného zaměstnání jsem získával informace o pracovních nabídkách zejména na pracovních portálech. O kanceláři HAVEL & PARTNERS jsem se dozvěděl již při nástupu na právnickou fakultu, ale konkrétní komunikaci jsme navázali až při výuce na právnické fakultě. 

Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Které Vám přijdou zajímavé?

Vzdělávací akce jsou rozhodně přínosné, obzvláště pak v právním prostředí. HAVEL & PARTNERS je v tomto ohledu aktivní především prostřednictvím své Akademie. Účastníci vzdělávacích seminářů mohou získat cenné know-how a mohou si udělat představu o fungování firmy. Společnost prostřednictvím těchto akcí zase může získat budoucí spolupracovníky. 

Musel jste se přestěhovat za prací ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat? Pokud ne, kdyby to bylo v potřeba, uvažoval byste o tom vůbec?

Ze svého rodného města jsem se stěhoval již kvůli vysoké škole. Vzhledem k velikosti a specifikům původního bydliště bych zde nedokázal nalézt uplatnění v tak úzké právní specializaci, jakou vykonávám. Stěhování za prací, alespoň v rámci České republiky, nepovažuji v současnosti za větší problém.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

V jednom směru dojíždím do práce zhruba 30 až 40 minut, využívám MHD v kombinaci s chůzí. Za maximum považuji zhruba 1 hodinu dojíždění v jednom směru. Pokud by cesta do práce trvala déle, začal bych přemýšlet o stěhování.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně, byl jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Pokud by se taková možnost naskytla, uvažoval bych o ní, nicméně v právu taková možnost není tolik pravděpodobná ani přínosná, vzhledem k tomu, že poznatky často nejsou využitelné mimo danou jurisdikci. 

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, HAVEL & PARTNERS je významné aktivní při interní i externí komunikaci, včetně sociálních sítí, a to i ve vztahu k vizím, plánům a budoucímu směřování společnosti.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Pro HAVEL & PARTNERS jsou základními hodnotami zejména strategické uvažování, dlouhodobá partnerství a spolupráce s klienty či společenská odpovědnost. Tyto základní hodnoty souvisí nejen s profesionalitou a vystupováním kanceláře navenek, nýbrž také s interní firemní kulturou. 

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě. Jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura je přátelská. Pro nově příchozí kolegy může být překvapující především, že si navzájem tykáme. To navozuje obecně lepší atmosféru a předchází nepříjemným situacím. Pracujeme v menších specializovaných týmech, což opět podporuje přátelštější atmosféru a intenzivnější spolupráci s kolegy, u kterých vždy najdu podporu ať už profesní, tak i osobní. 

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Pravděpodobně bych neudělal nic zásadního jinak. Se svou momentální pozicí jsem spokojený.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích?

Kvalitní prezentace na sociálních sítích je nezbytností pro budování silné značky. Komunikace HAVEL & PARTNERS na sociálních sítích, zejména na LinkedIn, je mimořádně efektivní. K obsahu na LinkedInu přistupuje firma strategicky i vzhledem k současným či potenciálním klientům nebo spolupracovníkům a tato sociální síť je pro kancelář jedním z nejúčinnějších komunikačních kanálů. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

V rámci konkrétních týmů je komunikace osobní, což hodnotím pozitivně. Nicméně je pro mě pochopitelné, pokud při překročení určitého počtu lidí ve společnosti není plně osobní a personalizovaná komunikace možná.