Průmysl 4.0 pohledem praktikantů ŠKODA AUTO | EkonTech.cz


Průmysl 4.0 pohledem praktikantů ŠKODA AUTO

Rozhovory / průmysl 4.0 / ŠKODA AUTO
28. 10. 2019 - 22:53

Především studenti technických oborů se určitě setkali s pojmem Průmysl 4.0. V České republice poprvé zazněl v roce 2015, kdy byl představen na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ve stejném roce ŠKODA AUTO jako první společnost v České republice vytvořila v oblasti Výroby a logistiky pracovní pozici zaměřenou na Průmysl 4.0. Již čtvrtým rokem ji zastává Dr. Jana Polášek Filová, která vedle běžných pracovních povinností vede tým praktikantů, studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. V našem rozhovoru se kromě ní představí také studenti Jan Grau, Petr Prokop, Dominik Vild a Julie Havlínová.

Nadšení pro digitální transformaci ve spojení s novými profesními příležitostmi

Co pro Vás osobně znamená pojem Průmysl 4.0?

JPF: Klasický a výstižný výrok říká, že „Průmysl 4.0 představuje digitalizaci hodnotového řetězce, inteligentní propojení a řízení strojů, lidí a objektů v reálném čase“. Pro mne osobně představuje Průmysl 4.0 výzvu spojenou s naší budoucností, profesním i osobním životem. V běžné realitě si dnes neumíme představit život bez chytrých telefonů, notebooků, softwarových aplikací a samozřejmě rychlého internetového připojení. Digitalizace neovlivňuje pouze náš soukromý život, čím dále tím více proniká do světa průmyslové výroby.   

Jak mění technologie Průmyslu 4.0 automobilovou výrobu?

PP: V oblasti automobilové výroby přináší Průmysl 4.0 významné zvyšování automatizace a digitalizace celého výrobního procesu, včetně širšího uplatňování aditivní výroby, nositelných technologií, průmyslového internetu věcí (IoT), cloudových řešení, systémové a datové integrace. Společně s digitalizací výrobního procesu se nabízí možnost využití datové analytiky a zpracování průmyslových dat pro získání nových informací prospěšných k budoucímu zlepšování výroby či údržby.

Jaké jsou ve ŠKODA AUTO studentské programy, které souvisí s Průmyslem 4.0?

JH: ŠKODA AUTO nabízí spoustu studentských programů, které podporují studenty při studiu. Především jsou to povinné a nepovinné stáže v Průmyslu 4.0 s možností psát bakalářské, diplomové, případně dizertační práce. Zde jsou studentům k dispozici odborní konzultanti a experti ŠKODA AUTO. V rámci stáží se mohou vybraní studenti stát součástí programu Student Talent Pool. Tento program je určen pro talentované chlapce a dívky, kteří studují prezenční formou studia na VŠ nebo VOŠ. 

JG: Do pozornosti čerstvých absolventů prezenčního magisterského studia bych doporučil taktéž Trainee program. Jedná se o roční adaptační a rozvojový program, ve kterém se studenti prostřednictvím tříměsíčních rotací napříč odděleními seznámí se společností ŠKODA AUTO a absolvují zahraniční stáž v rámci koncernu VW. Studenti doktorandského stupně mají možnost psát dizertační práci v rámci doktorandského programu, pod odborným vedením specialisty ze ŠKODA AUTO zároveň být součástí reálného pracovního týmu, díky čemu získávají praxi a zkušenosti na profesionální úrovni.

Jak jste se o možnosti práce v projektech zaměřených na Průmysl 4.0 ve ŠKODA AUTO dozvěděl/a?

JG: Na to je jednoduchá odpověď, od paní Polášek Filové. Představila mi možnost praktikantské stáže ve ŠKODA AUTO, ze které jsem po absolvování výběrového řízení přešel do doktorandského programu, který jsem mohl provázat se studiem na Fakultě strojní ČVUT v Praze. 

PP: Díky intenzivní spolupráci Výroby a logistiky ŠKODA AUTO a Vysoké školy báňské v Ostravě mi byla nabídnuta možnost zapojit se do doktorandského programu ŠKODA AUTO. Jelikož studuji informatiku se zaměřením na analýzu dat, příležitost analyzovat výrobní data a využívat je pro zlepšení výroby pro mne byla ideální nabídkou.

DV: Když jsem se zúčastnil inovačního hackathonu, který pořádala Výroba a logistika ŠKODA AUTO v Inno Cube Na Karmeli, měli jsme v našem týmu jako odbornou konzultantku paní Polášek Filovou. Ta mi po soutěži nabídla místo v jejím týmu, konkrétně na projektech zaměřených na zavádění digitálních inovací do automobilové výroby.

Uveďte konkrétní příklad projektu, na kterém v současné době pracujete. 

JG: Zaměřuji se na uplatnění 3D tisku ve výrobní praxi. Ve ŠKODA AUTO mohu uplatnit také moje nadšení pro Apple technologie, v rámci programu Digital Pairs školím top manažery pro práci s nejnovějším Apple hardwarem a iOS aplikacemi.

PP: Aktuálně se nejvíce věnuji možnosti využití matematických metod strojového učení (jedna z metod umělé inteligence) pro zlepšení údržby výrobních linek. Naše snaha směřuje k automatické diagnostice poruchy vzniklé na lince a rychlejšímu odstranění závady.

JH: Připravuji inovační workshopy pro studenty, které paní Polášek Filová povede na vybraných vysokých školách. A brzy nás čeká realizace průzkumu vlivu rozšířené a virtuální reality na zdraví zaměstnanců.

Co Vás na práci na projektu, obecně na oboru Průmysl 4.0, nejvíce baví nebo zajímá?

PP: Jako hlavní výhodu práce na projektu považuji možnost aplikovat teoretické znalosti získané ze školy s reálným přínosem pro ŠKODA AUTO. Díky práci na reálném projektu si stále rozvíjím odborné znalosti a získávám cenné praktické zkušenosti. V Průmyslu 4.0 vidím směr a budoucnost celého odvětví, který je spjat s rozvojem automatizace a digitalizace. Oblast Průmyslu 4.0 není zcela probádána, je velmi fascinující sledovat přicházející změny a také být jejich součástí.

DV: Velice mě zajímá robotizace a automatizace výrobních systémů. Společnost ŠĶODA AUTO je v této oblast lídrem. Musím říct, že i jako student mám možnost si zde opravdu sáhnout na ty nejmodernější technologie a stroje a být také u zrodu a testování inovací. Proto bych se chtěl i nadále zabývat projekty s touto tématikou.

JH: Oceňuji možnost objevovat a učit se nové věci, propojovat vzdělání s praxí. Zajímavou zkušeností je i práce ve výrobním prostředí, ve kterém profesně prorazí pouze málo žen. O to větší je to pro mne výzva ☺

V jakých oborech má Průmysl 4.0, podle Vás, největší perspektivu?

JPF: Jak jsem zmínila na začátku našeho rozhovoru, stojíme na prahu budoucnosti, která s sebou přináší fantastické možnosti využití moderních technologií, zároveň množství neznámých proměnných, nezamýšlených důsledků digitalizace. Průmysl 4.0 proto není ohraničen pouze technologickým rámcem, ve významné míře se zabývá také dopadem automatizace a digitalizace na společnost.  

Otevírá se před námi svět nových zajímavých příležitostí, v první řadě v technologické oblasti jako například průmyslové informatiky, analytiky výrobních dat, počítačových simulací, robotické automatizace procesů, aditivní výroby, a mnoha dalších, včetně řízení a vyhodnocování digitálních projektů. Úspěšné uplatnění v budoucnosti bude vyžadovat nejen vyšší míru digitálních dovedností, ale i schopnost kreativního a kritického myšlení a interdisciplinárních znalostí. Propojením moderních technologií s lidskými dovednostmi mohou vzniknout nové profese, o kterých nyní nemáme ani zdání. Nyní je ten nejlepší čas je objevit.