Rozhovor s rektorkou VŠ zdravotnické, doc. PhDr. Jitkou Němcovou, PhD. | EkonTech.cz


Rozhovor s rektorkou VŠ zdravotnické, doc. PhDr. Jitkou Němcovou, PhD.

Z vejšky / VSZ / fakulta roku
8. 11. 2016 - 13:07

Rektorka Vysoké školy zdravotnické radí středoškolákům, jak na výběr vysoké školy.

1.      Doporučila byste studentům středních škol přihlásit se na vysokou školu?

Celková kultivace jedince a obrovská investice do budoucna. Každý tím přispívá ke svému vlastnímu rozvoji a rozšíření obzorů a zároveň obohacuje celou společnost a prostředí, ve kterém žijeme.

2.      Proč by se měli studenti hlásit na Vaši fakultu?

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je škola s více než pěti „PÉ“.  PARTNERSKÝ a PŘÁTELSKÝ přístup, PROFESNÍ uplatnění (100% garance na trhu práce), PRAKTICKÉ dovednosti (škola věnuje praktické výuce více než 50% hodinové dotace), PATRNERSKÉ mezinárodní projekty (Erasmus+, Progetto formazione), PLATNOST vzdělání v rámci všech zemí Evropské unie a PROJEKTY s návazností na odbornou praxi.

3.      Které obory byste doporučila studovat na Vaší škole?

Studium jakéhokoli oboru ve zdravotnictví dává smysl, proto je těžké vybrat, zda je důležitější porodní asistentka, zdravotnický záchranář, radiologický asistent nebo všeobecná sestra. V různých etapách našeho života potřebujeme a využíváme různé specialisty a právě v těchto chvílích si uvědomíme hodnotu zdraví jako komodity a obrovský význam specialistů, kteří o ni umí pečovat.

4.      Jaký obor Vy osobně považujete v dnešní době za nejperspektivnější?

Každá profese, která je vykonávána svědomitě a s entuziasmem, se stává perspektivní. Obecně lze říci, že perspektivu oboru neurčuje obor sám, ale přímo jednotlivci, tedy lidé, kteří se daným oborem zabývají a věnují se mu.

5.      Kdy si myslíte, že by studenti středních škol měli přemýšlet o svém pomaturitním studiu?

Rozhodování středoškoláků pro další studium je velice individuální. Zatímco někteří mají dlouhodobě jasno, kam směřují a co chtějí dokázat, jiní se rozhodují až v posledním ročníku. Zároveň ale dnešní vzdělávací systém nezavírá dveře ani těm, kteří se nerozhodli přímo v rámci střední školy, ale mohou se do vzdělávání zapojit vlastně kdykoli a to i v průběhu profesního života, což naše škola umožňuje.

6.      Můžete poradit studentům, podle čeho by si měli vybírat fakultu?

Jednoznačně podle uplatnění absolventů na trhu práce, a to jak v České republice, tak v rámci Evropské unie. Statistiky dokládají prakticky stoprocentní zaměstnanost absolventů naší školy a jejich velké zastoupení v manažerských pozicích.

7.      Z jakých zdrojů informací by studenti měli čerpat pro kvalitní výběr fakulty?

Vycházíme-li z anket realizovaných mezi studenty Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., tak jedním z klíčových faktorů jsou reference současných studentů a absolventů školy. Dále mají zájemci možnost navštívit dny otevřených dveří, které jednotlivé školy pořádají. A v neposlední řadě by potencionální uchazeči o studium měli navštívit webové stránky a další informační portály školy.

8.      Proč si myslíte, že by se studenti měli účastnit dnů otevřených dveří na Vaší škole?

Studenti se přesvědčí o tom, že náplň zvoleného oboru odpovídá jejich představám a požadavkům. Osobní kontakt se zástupci školy jim pomůže vyjasnit si případné pochybnosti a nejasnosti. Zároveň mají možnost nasát atmosféru školy, což je prostřednictvím informačních letáků a webů nemožné.

9.      Kdo si myslíte, že poradí středoškolákovi nejlépe s výběrem vysoké školy?

Všichni výše uvedení by měli být v prvé řadě oporou při studiu, aby jedinec mohl rozvíjet v rámci zvoleného studijního programu své vědomosti, schopnosti a dovednosti. Samotná volba je však individuální záležitostí, kterou musí každý učinit sám a finálně za ni musí být i sám zodpovědný.

10.  Kolik přihlášek na vysoké školy by si měli studenti podle Vás dát?

V dnešní době počet přihlášek závisí na vyzrálosti daného jedince a hloubce jeho preferencí, od toho je i přímo úměrný počet podaných přihlášek. V ideálním případě by měl mít student minimálně oborově jasno, čemu se chce věnovat a tuto odbornost respektovat i v rámci podaných přihlášek na vysoké školy. V dnešní době není problém dostat se již v rámci zvoleného oboru na veřejnou nebo na soukromou vysokou školu.

11.  Doporučila byste studentům účastnit se přípravných kurzů k přijímacímu řízení, které školy často pořádají?

Jednoznačně ano. A to hned z několika důvodů. Studenti získají větší klid a sebedůvěru pro samotné přijímací řízení, zvýší své šance na přijetí a získané znalosti mohou uplatnit i v rámci maturitních zkoušek. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. zprostředkovává přípravné kurzy on-line formou a tato cesta se nám dlouhodobě velice osvědčuje.

12.  Doporučila byste studentům Vaší školy vycestovat během studia alespoň na semestr do zahraničí?

Zahraniční studijní pobyty studenty jednoznačně po všech stránkách obohatí, a to minimálně z odborného, profesionálního a jazykového hlediska. Mimo to si však studenti z těchto pobytů přiváží spoustu zážitků, přátelství na celý život a nové obzory.

13.  Pokud byste byla ministryně školství a musela rozhodnout o školném, zavedla byste jej?

Vzhledem k tomu, že jsme soukromou školou, tak tato otázka není zcela na místě. Zastáváme stanovisko, že školné do značné míry funguje jako motivační složka.