Technické vzdělávání je zásadním kamenem konkurence schopnosti… | EkonTech.cz


Technické vzdělávání je zásadním kamenem konkurence schopnosti…

Technik / české vysoké školství věda
19. 2. 2013 - 1:37

Bohdan Wojnar, vrcholový manažer jedné z největších firem v ČR. Jak vnímá české školství? Jaký je jeho názor na strukturu a zaměření školství? I na tyto otázky jsme se zeptali muže, který jezdí na pracovní cesty po celém světě.

Jste jediný Čech v představenstvu ŠKODA AUTO. Poraďte, prosím, studentům, co dělat pro to, aby se dostali v kariéře takto vysoko?

V současné době ve ŠKODA AUTO pracují kolegové z více než 40 ti zemí celého světa. Při obsazování jednotlivých pozicí nehraje žádnou roli národnost, nebo státní příslušnost, ale dovednosti a kompetence jednotlivého zaměstnance. Základní pravidlo úspěchu kromě zájmu a schopnosti se neustále zdokonalovat tkví i ve znalosti cizích jazyků. Zastávám názor, že dlouhodobě není možné úspěšně fungovat bez znalosti jazyka Vašich partnerů.

Jak vypadá běžný den člena představenstva ŠKODA AUTO?

Běžný den se nepopisuje úplně snadno. Běžných dní totiž jako člen představenstva tolik nezažíváte. Poměrně často jsem na služebních cestách po Evropě a vzhledem ke globálním aktivitám ŠKODA AUTO také v zámoří. Například jen během posledního měsíce jsme stihli cestu do Indie a Ruska. Běžný den v Mladé Boleslavi se snažím zahájit relativně brzy kolem 7:30. Čekají mě různá jednání a porady a ty se často protáhnou až do sedmé či osmé hodiny večerní. K běžnému programu patří i reprezentace firmy na různých společenských akcích. 

Jak hodnotíte současný stav českého školství obecně, tedy základního, středního a vysokého?

Naše školství je v obecné rovině na vysoké úrovni. I tak však v poslední době studie ukazují zhoršení úrovně žáků a studentů zejména v kognitivních znalostech. To je bezpochyby problém, který je podmíněn způsobem výuky a má velký vliv i na uplatnění absolventů v pracovní praxi. Absolventům ucházejícím se o zaměstnání bohužel stále často chybí propojení teoretických poznatků ze školy s realitou v praxi. Tomu se je třeba velmi intenzivně věnovat již na středních školách, zejména na těch odborných. Příklad si můžeme brát ze systému duálního vzdělávání v Německu. Zásadní je však získávání praxe také během studia vysoké školy. Například každý student ŠKODA AUTO Vysoké školy v bakalářském programu musí povinně absolvovat jeden semestr praxe ve ŠKODA AUTO či jiné společnosti v zahraničí.

Studentům ostatních vysokých škol však také nabízíme propracovaný systém spolupráce již v průběhu studia. Zájemci mají možnost využít nabídek odborné praxe či ve spolupráci s našimi odborníky získat reálné téma a podnětné rady pro svoji závěrečnou práci.  

A jak vidíte budoucnost českého technického vzdělávání?

Technické vzdělávání v České republice je pro nás jako průmysl v současné době zásadním kamenem konkurenceschopnosti, který však nestojí ve svých základech příliš pevně. Nedostatky vidíme ve struktuře technického vzdělávání, jeho kvalitě a nedostatku absolventů technických škol celkově. Hovoříme přitom jak o středním tak vysokém technickém vzdělávání. České technické školy přitom disponují tradicí i obrovským potenciálem do budoucna. ŠKODA AUTO je jednou ze společností, která tento potenciál pomáhá využívat. Studenti například vysokých škol u nás nejenom absolvují praxi, vypracovávají semestrální a diplomové práce z reálního prostředí praxe, ale rovněž těm nejlepším vysokým školám zadáváme i výzkumné úkoly, jejichž výsledky následně využíváme například při vývoji a výrobě nových produktů. Škola tak získá nezanedbatelné finanční prostředky, které může dále investovat například do zkvalitnění vybavení, pedagogové i studenti získávají cenné zkušenosti řešením reálních úkolů z praxe. Je to jeden z příkladů užšího propojení vysokých škol s firmami a tímto směrem chceme i dále pokračovat.

Bojí se český průmysl nedostatku pracovníků s technickým vzděláním? Je v ČR podle vás nějaká cesta, jak nalákat více mladých lidí do technických oborů?

V posledních letech sledujeme odklon zájmů studentů o technické obory obecně, což je logický důsledek situace v našem průmyslu na začátku devadesátých let a nesystematického přístupu. V současné době se však ve firmách projevuje stále větší zájem o nové zaměstnance s technickým vzděláním, a těší nás, že si i studenti začínají stále více uvědomovat větší šanci na dobré uplatnění v praxi s diplomem z technického oboru. Pracovní trh je zkrátka přesycený absolventy různých humanitních a na první pohled zajímavě znějících oborů, kteří však mají pouze mizivou šanci na uplatnění. Naopak schopní absolventi technických škol si můžou doslova vybírat, kam po ukončení studia nastoupí, ve které firmě a na jaké téma budou dělat diplomovou práci. To je evidentní například z posledního průzkumu Trendence Institutu, z něhož vyplývá, že absolventi technických oborů si věří na vyšší nástupní plat než studenti humanitních oborů a také předpokládají, že budou práci hledat kratší dobu. Společným úkolem průmyslu a státních institucí je nyní říci tato fakta veřejnosti tak, aby rodiče pochopili, že chtějí-li pro svého potomka dobré životní uplatnění je technika to pravé, a také žáci a studenti se rozhodli pro studium techniky.

Víte, jak řeší Německo problémy s nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků? Co z těchto řešení by se dalo použít i v ČR? Na začátek se sluší říci, že Německo má asi nejpropracovanější systém technického vzdělávání na světě, který je skutečně efektivní a přináší vysokou kvalitu i vysoké počty techniků, protože v Německu je technika brána za atraktivní obor. Přesto však Německu ročně chybí desítky tisíc technicky vzdělaných lidí. Krátce tedy mohu říci, že víme a v současnosti pracujeme jako Sdružení automobilového průmyslu s MŠMT na projektu POSPOLU, který po svém schválení má za cíl vyvinout a ověřit možné modely spolupráce firem a středních odborných škol a zajistit tak lepší propojenost teorie s praxí a výrazně posílit kvalitu absolventů těchto škol.

Kdybyste měl možnost udělat cokoliv v českém školství, jaké by byly Vaše tři rozhodnutí?

Čistě z mého pohledu by se mělo přistoupit k posílení finančního zabezpečení technických škol tak, aby měly možnost přijímat a udržet více studentů a dát jim lepší úroveň praktické výuky. Za druhé je třeba okamžitě zahájit celospolečenskou diskusi o rozložení počtů studentů mezi jednotlivé obory vzdělávání na všech jeho stupních a také pracovat na personálním zabezpečení škol směrem k jeho kvalitě.

Odkud se budou nabírat technici, až jich bude v ČR nedostatek? Může se hypoteticky stát, že ŠKODA AUTO díky nedostatku kvalifikovaných pracovníků odejde z ČR do jiného státu?

Nejprve musím naprosto jasně říci, že ŠKODA AUTO je českou značkou. Do budoucna chceme i nadále posilovat naši domácí výrobní a zejména vývojovou základnu. Odchod do jiného státu není vůbec předmětem diskuse. Případný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců však budeme v budoucnu pravděpodobně stále častěji řešit jejich náborem i daleko za hranicemi ČR. ŠKODA AUTO se stále více internacionalizuje, a stejně jako v minulém roce, i letos chce společnost rozšířit své řady o mladé talenty jak z České republiky, tak i ze zahraničí. V březnu letošního roku byl například spuštěn pilotní projekt Global Trainee programu určený zahraničním absolventům magisterského stupně studia vysokých škol. Bylo pro nás příjemným překvapením, že o program projevili velký zájem nejenom absolventi ze zemí EU, ale i z východní Evropy, nebo Indie.

Společnost ŠKODA AUTO má i své učiliště a vysokou školu, vznikly tyto školy jako reakce na současný stav školství v ČR?

Mladí odborníci jsou zárukou budoucnosti společnosti. Včasná příprava a výchova mladých specialistů jsou tedy v popředí našeho zájmu. Vlastní střední odborné učiliště založila automobilka již v roce 1991 a ve své době to bylo jedno z prvních soukromých středních učilišť v Česku. Žáci zde získají ve tříletém nebo čtyřletém studiu odborné vzdělání v technických oborech. Studium je podle volby ukončeno udělením výučního listu nebo maturitou. ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 a automobilka si zde vychovává specialisty pro oblast marketingu, obchodu, finančního řízení a provozu. Aktuálně se ve firemním odborném učilišti připravuje na svoje budoucí zaměstnání téměř 900 učňů. ŠKODA AUTO Vysokou školu v Mladé Boleslavi navštěvuje rovněž více než 900 studentů. Ne každá firma má však v České republice tak komfortní situaci jako ŠKODA AUTO. Je proto třeba, aby problematiky technického vzdělávání byla řešena komplexně a systémově.

ŠKODA AUTO se stala partnerem České studentské unie, podporuje různé studentské organizace a projekty (například studentské formule) a je velmi aktivní ve spolupráci s vysokými školami. Co vás k tomu vede?

Je to jedna z organizací, která podporuje projekty, které jsou pro nás důležité z pohledu zajištění kvalifikované pracovní síly a rozvíjí systém vzdělávání u nás. V příštích letech chceme výrazně přidat a zvýšit celosvětové prodeje na minimálně 1,5 milionů vozů za rok. Abychom tohoto cíle dosáhli, potřebujeme silný tým, v němž bude každá pozice správně obsazena – napříč všemi oblastmi, od designu až po výrobu. Proto výrazně investujeme do kvalifikace stávajícího personálu a do náboru nových talentů. Získání, motivování a udržení si mladých talentů je pro společnost ŠKODA AUTO klíčové, proto také dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami – v současné době je to již více jak desítka univerzit a vysokých škol nejen v České republice, ale např. na Slovensku, v Německu, Číně či Švýcarsku. ŠKODA AUTO se také aktivně účastní vysokoškolských veletrhů, podporuje studentské organizace a pořádá tematické přednášky či semináře.

Vidíte potenciál ve studentech, kteří se snaží získat zkušenosti již při škole přes studentské organizace/projekty?

Jakoukoliv takovou iniciativu během studia vnímáme velmi pozitivně. Veškeré zkrácené úvazky, brigády, stáže a praxe jsou velkou výhodou. Absolvent se zkušenostmi z praxe a základními pracovními návyky je zaměstnavatelem vnímán jako zajímavý kandidát s velkým potenciálem, který se nebojí nových výzev, umí si dobře organizovat čas, je flexibilní a samostatný. Mladí lidé by však měli využívat možností, které jim současná doba dává. Zejména by se neměli bát svého působení v zahraničí.

Jak se jako firma stavíte k zaměstnání a podpoře žen?

Pro nás je genderová problematika v současnosti ve středu zájmu. Podle mého názoru je zásadní, abychom dali možnost každému zapojit se do práce ve společnosti podle jeho možností. Je také velká škoda, pokud rigidností organizace vyloučíte polovinu populace z možnosti pracovat ve vašem podniku. My máme desetibodovou strategii podpory žen a na jednotlivých tématech postupně pracujeme. Orientujeme se také na ženy techničky. Technické obory by rozhodně neměly být pouze doménou mužů. Naopak chemie, fyzika či přírodní vědy jsou jistě vhodné i pro ženy a my jsme rozhodnuti cílit na ně při náborových kampaních a podpoře technického vzdělání.