Umožňujeme studentům nahlédnout do světa pojišťovnictví - rozhovor s Lucií Šafirovou z Generali Česká pojišťovna | EkonTech.cz


Umožňujeme studentům nahlédnout do světa pojišťovnictví - rozhovor s Lucií Šafirovou z Generali Česká pojišťovna

Rozhovory / rozhovory / top zaměstnavatelé
28. 5. 2024 - 15:13

Talentové programy, osobní i profesní růst, ale i propojování generací nebo možnost mezinárodní perspektivy. To všechno studentům nabízí práce v Generali České pojišťovně. Jak s mladými talenty v Generali České pojišťovně pracují a jaké novinky pro ně chystají, nám prozradila senior manažerka vzdělávání a rozvoje Lucie Šafirová.

Jaká je základní filozofie a strategie vzdělávání ve společnosti Generali Česká pojišťovna a jak se promítá do každodenní práce vašich zaměstnanců?

Naší primární vizí ve vzdělávání v Generali České pojišťovně je podpora zaměstnanců v jejich růstu a dosažení úspěchu. Zaměřujeme se tak na rozvoj klíčových kompetencí, které potřebují pro naplňování firemní strategie. Chceme, aby naši zaměstnanci měli potřebné znalosti a dovednosti k posouvání firmy kupředu a zároveň byli schopni adaptovat se na rychle se měnící trh. Vzdělávací koncepce kombinuje jak skupinové, tak individuální vzdělávání. To umožňuje našim zaměstnancům přizpůsobit si svůj rozvoj na míru podle svých potřeb a cílů, na kterých pracují. Tento přístup je založen na pravidelném feedbacku od nadřízených, který pomáhá stanovit priority v oblasti vzdělávání. Díky digitálním platformám se zaměstnanci mohou vzdělávat kdykoli a odkudkoli, což poskytuje maximální flexibilitu. Vzdělávací programy jsou navrženy tak, aby podporovaly inspiraci, experimentování a sdílení.
 
Nejdříve inspirujeme naše zaměstnance novými tématy a nápady, často ve spolupráci s externími odborníky nebo prostřednictvím konkrétních zážitků. Následně je podporujeme v experimentování, kde si mohou nové znalosti a dovednosti vyzkoušet v praxi. Na závěr je kladen důraz na sdílení zkušeností, aby se úspěšné přístupy a zkušenosti šířily napříč celou společností.Tento holistický přístup ke vzdělávání nám umožňuje nejen dosáhnout obchodních cílů, ale také vytváří prostředí, kde se zaměstnanci mohou neustále rozvíjet a učit se nové věci, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch firmy.

 

Jaké konkrétní metody a přístupy využíváte pro implementaci vaší vzdělávací strategie a jak měříte jejich účinnost?

Pro implementaci naší vzdělávací strategie využíváme kombinaci skupinového a individuálního vzdělávání. Skupinové vzdělávání poskytuje zaměstnancům možnost sdílet zkušenosti a učit se společně, zatímco individuální přístup umožňuje každému zaměstnanci zaměřit se na své specifické potřeby. Hlavním přístupem, který používáme ve všech oblastech rozvoje, je kombinace třech fází: Inspirace: Přinášíme nová témata a nápady, často za účasti externích odborníků nebo prostřednictvím zážitků, které vzbuzují zájem. Experiment: Podporujeme zaměstnance ve zkoušení nových dovedností a aplikaci získaných znalostí v praxi. Sdílení: Vytváříme prostředí, kde se sdílejí zkušenosti s cílem šířit úspěšné přístupy napříč společností.
 
Účinnost tohoto přístupu měříme pomocí různých nástrojů a technik. Sledujeme účast zaměstnanců na vzdělávacích programech, hodnotíme jejich zpětnou vazbu a měříme pokrok ve vztahu k stanoveným cílům. Také využíváme metriky, jako jsou zlepšení v klíčových kompetencích, úspěšnost v dosahování obchodních cílů a celková spokojenost zaměstnanců. Tímto přístupem zajišťujeme, že naše vzdělávací strategie je nejen efektivní, ale také flexibilní a přizpůsobivá potřebám našich zaměstnanců a společnosti jako celku.

 

Můžete popsat, jakým způsobem je ve vaší společnosti realizován rozvoj mladých talentů? Jaké programy nebo iniciativy jsou k dispozici pro tyto účely?

Rozvoj mladých talentů je pro nás v Generali České pojišťovně klíčovou prioritou. Snažíme se budovat vztahy s mladými lidmi již během jejich studií a nabízíme různé příležitosti, jak se zapojit do naší společnosti. Umožňujeme brigády, stáže i spolupráci při psaní závěrečných prací, což mladým lidem poskytuje šanci poznat naši firmu a získat praktické zkušenosti. Tímto způsobem mají studenti možnost nahlédnout do světa pojišťovnictví a zjistit, jaké kariérní možnosti naše společnost nabízí.Nejnadanější studenti, kteří u nás pracují na zkrácený úvazek, mohou vstoupit do našeho talentového programu pro mladé. V rámci tohoto programu mají možnost poznat práci v různých odděleních a podílet se na projektech vedených zkušenými mentory. Tato příležitost jim umožňuje získat široký přehled o společnosti a rozvíjet dovednosti potřebné pro budoucí kariérní růst.

 

Jak zajišťujete, aby mladí talenti byli účinně integrováni do firemní kultury a jak podporujete jejich profesní růst a rozvoj v rámci vaší organizace?

Pro zajištění účinné integrace mladých talentů do firemní kultury věnujeme zvláštní pozornost jejich adaptaci a propojení s ostatními zaměstnanci. Talentový program zahrnuje spolupráci na projektech v týmu s ostatními stážisty, což podporuje týmového ducha a výměnu zkušeností. Kromě toho mají mladí talenti možnost setkávat se s experty a manažery, což jim poskytuje cenné poznatky a inspiraci pro jejich profesní růst. Týmová spolupráce, možnost poznat práci v různých odděleních a účast na projektech poskytují mladým talentům příležitost pro osobní i profesní rozvoj. Zaměřujeme se také na mentoring a zpětnou vazbu, která pomáhá mladým lidem identifikovat oblasti pro zlepšení a růst. V rámci reverzního mentoringu pak naopak mladší zaměstnanci pomáhají naladit seniorní kolegy na vlnu nejnovějšího vývoje v oblasti technologií a kultury, a pomáhají nám tak propojovat různé generace zaměstnanců. Tematice mezigenerační spolupráce se zaměřením na generaci Z se věnují i workshopy, které pořádáme pro manažery, stejně jako například setkání věnující se práci s talenty v týmu.

 

Jaké konkrétní plány a iniciativy máte v nejbližší době v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců? Jsou v plánu nějaké nové programy nebo projekty zaměřené specificky na mladé talenty?

V oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců plánujeme několik nových iniciativ. Cílíme na manažerský rozvoj, kde navazujeme na úspěšně započaté aktivity v loňském roce, dále na komplexní uchopení lokálního talent managementu s cílem dlouhodobé a řízené práce s talenty a jejich zapojení do strategických iniciativ a velkou pozornost věnujeme oblasti digitalizace, kde v letošním roce skrze interní rozvojový nástroj a cílené doprovodné aktivity podpoříme všechny zaměstnance v zvládnutí tzv. digitálního minima.Součástí talent managementu bude i nový program zaměřený na absolventy vysokých škol. Tento program bude zahrnovat rotace v různých odděleních napříč celou společností, účast na strategickém projektu i možnost stínování členů top managementu či získání mezinárodní perspektivy.
 

Jaké hlavní výzvy a příležitosti vidíte v současné době v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Generali Česká pojišťovna?

Svět kolem nás se mění stále rychleji a my musíme být schopni se přizpůsobit novým výzvám. Naším cílem je motivovat zaměstnance, aby se aktivně zapojili do procesu změny a byli otevřeni novým technologiím a postupům, které mohou zlepšit jejich práci.Jednou z největších výzev je podpořit zaměstnance, aby byli schopni reflektovat moderní technologie, které se rychle vyvíjejí. Tyto technologie mohou výrazně usnadnit a zjednodušit práci, pokud se s nimi naučíme pracovat efektivně. Proto zdůrazňujeme význam nepřetržitého vzdělávání a osobního růstu. Poskytujeme zaměstnancům příležitosti k dalšímu vzdělávání a zároveň jim ukazujeme, jak mohou nové technologie využít ve svůj prospěch. Motivace zaměstnanců k adaptaci na měnící se prostředí je další zásadní aspekt. Naším cílem je inspirovat zaměstnance, aby viděli změny jako příležitost pro osobní i profesní růst, nikoliv jako hrozbu. Klíčem je podpora kultury, kde jsou inovace a experimentování podporovány, a kde zaměstnanci cítí, že mají svobodu zkoušet nové věci.

-----------

Lucie Šafirová

Vystudovala Andragogiku a personální řízení a Historickou sociologii na Univerzitě Karlově, kde získala doktorát. V oblasti HR se pohybuje přes 15 let, zkušenosti nabírala především ve finančním a IT sektoru, kde se věnovala několik let i agilnímu a individuálnímu koučinku. V současnosti zastává pozici senior manažerky Vzdělávání a rozvoje pro CZ a SK v Generali České pojišťovně.