Jak nastolit správnou rovnováhu v týmu | EkonTech.cz


Jak nastolit správnou rovnováhu v týmu

Freetime
18. 11. 2013 - 22:03

Co je nejdůležitější pro správné fungování týmu? O tom se dozvíme více v článku od odborníků z Komerční banky, kteří již mají bohaté zkušenosti.

K tomu, abychom mohli dosáhnout objasnění tématu v nadpisu článku si musíme podle mého názoru definovat několik pojmů, které s tím vzdáleně i blízce souvisí. Začněme nejprve pojmem „tým“. Jedná se o skupinu  lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitého cíle, což je možné jen při spolupráci všech členů. Tým se skládá z jednotlivých členů - osobností. Správný nadřízený musí počítat s rozdílností a odlišností těchto osobností. Musí si uvědomovat rozdílné zkušenosti členů svého týmu. Brát na zřetel, že každý má jinou dosaženou úroveň kompetencí. Zároveň má každý zaměstnanec jiné motivy, proč do práce chodí - jiné touhy, sny a představy o svojí budoucnosti. Přesto, že mohou vykonávat stejnou práci, výsledek jejich pracovní činnosti může být odlišný. Manažer, který si je vědom rozdílnosti svého týmu musí s tímto faktem pracovat.

Ke správné rovnováze v týmu přispívá velkou měrou samotný manažer. Osobnost manažera má být správným mixem lidských, technických a koncepčních vlastností. K těmto vlastnostem patří vždy schopnost jasně vymezovat cíle; zřetelně vyjadřovat pokyny; rozumět pracovníkům a tolerovat je; rozhodovat ve složitých situacích; přijímat a poskytovat zpětnou vazbu; dobře organizovat a kontrolovat práci a být schopný se přizpůsobovat změnám. Právě poslední bod je podstatný pro možnost podřízených přicházet s inovacemi a svými názory. Vše jde hladce, pokud má manažer přirozenou autoritu. Většina má ale autoritu formální a s tou se musí umět dobře pracovat, aby nebyla při práci v týmu překážkou.

Ke správně nastolené rovnováze v týmu napomáhá také diverzita. Diverzita je ve slovnících většinou popisována jako základní vlastností systémů, vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků (elementů). Zároveň je často vnímána jako míra stability systému, protože uniformní systém v případě krize většinou kolabuje celý, kdežto v systému diverzním prochází krizí jednotlivé jeho části, ale celek zůstává funkční. V Komerční bance máme tým rozdílný nejenom věkově a gendrově, ale také charakterem, zkušenostmi a zázemím. Je pro nás jednodušší se obklopovat podobnými lidmi, než od nás odlišnými. Možná je zajímavá i myšlenka Steva Jobse, který prohlásil, že nedělá zákaznické průzkumy, protože zákazníci nevědí, co chtějí, dokud jim to on nenabídne. Pochopil, že stejnorodost a podobnost začne být po určitém čase nudná. Nudné bude i homogenní prostředí. Představte si, že byste pracovali jen v týmu složeném z osobností, jako jste vy. Pravděpodobně byste se ani nepohádali. Z takového prostředí, kde nedochází ke střetům myšlenek, pravděpodobně nevytvoříte nic nového a nenabídnete ani žádnou novou myšlenku, o které by se pak mělo diskutovat.

V týmu máme mladé a starší, zdravé a hendikepované, ženy a muže, zkušené zaměstnance a absolventy apod.  Pouze vytvoření diverzních týmů ale nezajistí přínos pro společnost. Hlavní je v tomto ohledu vytvoření inkluzivní firemní kultury, která dá všem jedincům možnosti uplatnit jejich rozdílné pohledy, schopnosti a v neposlední řadě také kreativitu.

Protože jde o téma velmi obsáhlé, může organizace přistoupit k využití takzvaného Diversity managementu. Diverzita působí na kreativitu, inovaci, významně ovlivňuje rozhodovací procesy a řešení problémů na pracovišti. Je-li diverzita řízena efektivně, dochází ke zlepšení výkonu jednotlivců i firmy. Zásadní krok při zvládání diverzity je určení vhodné strategie, která zajistí, aby se specifické znalosti a schopnosti jedinců promítly do výsledků firmy. Jinak každodenní pracovní aktivity řeší žena vychovávající dvě děti, jinak hendikepovaný a jinak absolvent. Diversity management je realizován prostřednictvím různých školení zaměřených na zvýšení povědomí ohledně diverzity, mentoringu, coachingu, inkluze, analýz bariér a průzkumů na konkrétních pracovištích.  Tímto tématem zabývá intenzivně většina nadnárodních korporací.

Nastolení správné rovnováhy v týmu je velmi složité, ovšem ne nemožné. Důležitá je ale také motivace všech, kteří jsou součástí týmu.