Skupina ČEZ TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Michalem Panošem | EkonTech.cz


Skupina ČEZ TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Michalem Panošem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:41

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Michal Panoš                         

Společnost: ČEZ Distribuce a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VŠB – Technická univerzita Ostrava – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ekonomika management v průmyslu                             

Doba od dokončení studia: 3 roky                                        

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Byl jsem aktivní student, kromě základních předmětů jsem vyhledával i jiné aktivity, které rozšiřovaly mé praktické schopnosti.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

B1- bylo to převážně ze sledování filmů, konverzací s kamarády, a také kantorem na vysoké škole.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Mám vystudovanou střední školu v oboru elektro. Protože jsou pro mě technické obory atraktivnější, směřoval jsem i na vysokou tímto směrem.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Původní myšlenka byla jít cestou samostatného budováni kariéry, ale obor, který jsem si vybral, byl a je dlouhodobě nejistý z důvodu regulací a neustálých změn na trhu. Nicméně už v průběhu studia se začala moje pracovní dráha profilovat směrem, který vedl k mému současnému zaměstnání.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

S pracovními zkušenostmi jsem začínal již na konci prvního ročníku vysoké školy a nepociťoval jsem, že by to omezovalo ani školní aktivity, ani soukromý život. Možná to bylo správným načasováním.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Částku jsem si odvodil od průměru dané pozice na trhu, podle regionu a také znalostí, které jsem danému zaměstnavateli mohl přinést.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Je to strašně individuální, záleželo by na typu firmy. Osobně mi přijde lepší osobní setkání nebo rozhovor, ať už na pracovním veletrhu nebo telefonicky, tam máte alespoň možnost se setkat se skutečným lidmi dané firmy.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Přímo ze stránek vyhlédnuté firmy, popřípadě z různých doporučení nebo pracovních portálů.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Kariéra plus konkrétně na VŠB TU Ostrava. Prospěšné rozhodně jsou. Studenti se mohou potkat se zaměstnanci z praxe a zeptat se na vše, co je zajímá.

 Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nemusel, zaměstnavatel má v našem regionu pracoviště.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

25minut jedním směrem. Maximum, které bych byl ochoten cestovat je 45-50 minut.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Určitě to může být zajímavá zkušenost. Myslím si, že jeden rok je optimální, aby zahraniční stáž byla opravdu přínosná.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě 30 %

Pověst a image firmy 20 %

Pracovní náplň 35 %

Lidé a kultura ve firmě 15 %

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Samozřejmě, na intranetu je pravidelně vidět, co skupina ČEZ a její dceřiné společnosti dokázaly a jak naplnili jednotlivé cíle. Ve firemním časopisu se zase můžeme dočíst o jednotlivých grantech a plánech.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Zajistit udržitelný rozvoj, být dobrým partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům, umožnit transformaci energetiky, nastartovat motor inovací.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Dobře nastavená firemní kultura určitě usnadňuje nástup a adaptaci nových kolegů. Což se u nás ve firmě výborně daří.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Své kroky jsem vždy analyzoval z několika pohledů, takže si myslím, že není nic, co bych udělal jinak.